Омбудсман на Република България - Протокол за взаимодействие между омбудсмана на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Протокол за взаимодействие между омбудсмана на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Днес, 16 януари 2007 г., Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България,

    Отчитайки статута на омбудсмана като висш и независим конституционен орган, който се застъпва за правата и свободите на гражданите и

    обществената роля на КНСБ като структура на гражданското общество, която брани трудовите, осигурителните и синдикални права,

    Изхождайки от общото си принципно разбиране за:

    1.Върховенството на правата и свободите на гражданите;

    2.Принципите на европейския социален модел и на европейските индустриални отношения,

    Убедени, че основните предизвикателства пред развитието на страната през следващите години са:

    1.Гарантиране на гражданските, политическите, трудовите, социалните и икономическите права;

    2.Гарантиране на справедлив правов и социален ред, на равенство на всички пред закона и равни възможности за личен просперитет;

    3.Гарантиране на прозрачност в управлението и ефикасна борба с корупцията;

    4.Политиките на пазара на труда, които отговарят на националните нужди и на европейските стандарти;

    5.Осигуряване на ефикасна и справедлива социална закрила на уязвимите групи и предотвратяване на дискриминацията,

    Водени от стремежа за пълна и всеобхватна защита на трудовите и осигурителните права на всеки български гражданин, както и от разбирането, че е необходим обществен контрол за тяхното спазване,

    Като се основават на универсалните ценности на човешкото достойнство, свободата, равноправието и солидарността, както и на Конституцията, законите, ратифицираните международни договори, по които България е страна и Европейското законодателство,

    Подписват този протокол с цел:

    Установяване на трайно и резултатно сътрудничество и взаимодействие за защита на правата и свободите на гражданите, гарантирани от българското и европейското законодателство, в това число:

    1.Право на добро управление;

    2.Право на труд и упражняване на свободно избрана професия;

    3.Трудови и осигурителни права;

    4.Право на здравословни, безопасни и достойни условия на труд;

    5.Право на достъп до социална сигурност и социална защита;

    6.Право на бързо и ефективно правораздаване в областта на индивидуалните трудови спорове;

    7.Право на свободно сдружаване на работниците и служителите за защита на интересите им;

    8.Право на еднакво третиране.

    ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

    1.Обмен на информация относно проблемни области в действащата законова и подзаконова нормативна уредба и разработване на предложения за преодоляването им;

    2.Сътрудничество при разглеждане на случаи, свързани с нарушаване на трудови и осигурителни права на работници или служители;

    3.Организиране на дискусионни форуми и обучения по теми, свързани със защитата на гражданските, трудовите и осигурителните права;

    4.Съвместни инициативи за сезиране на компетентни институции във връзка с констатирани нарушения на гражданските, трудовите и осигурителните права;

    5.Набелязване на мерки за ограничаване на дейността на т.н. „неформална икономика” и отрицателните последици, които тя генерира в обществото и държавата като цяло.

    ОСНОВНИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

    1.Формиране на съвместна експертно-координационна група;

    2.Периодични срещи, свързани с преглед на нормативната уредба, съдебната и административна практика и по обществено значими проблеми и сигнали на граждани.

    3.Съвместни инициативи, свързани със спазването и защитата на правата на гражданите;

    4.Информиране на обществото по подходящ начин за дейността по настоящия протокол.

    Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати периодично извършват преглед и оценка на резултатите от изпълнението на този протокол и при необходимост, набелязват нови конкретни съвместни дейности.

    Протоколът за взаимодействие е открит и за други органи, институции и организации, които биха приели да се присъединят към него, за да дадат своя принос в общите усилия за ред, законност и защита на правата и свободите на гражданите в Република България.

    Протоколът е съставен в два идентични екземпляра – по един за всяка от страните.

ГИНЬО ГАНЕВ,     ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ,

ОМБУДСМАН НА               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ