Омбудсман на Република България - Добра практика на участие на гражданите в управлението - осъществяване на обществен контрол по изпълнението на пътно-ремонтните работи в Община Добрич

Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика на участие на гражданите в управлението - осъществяване на обществен контрол по изпълнението на пътно-ремонтните работи в Община Добрич

Общински съвет град Добрич със свое решение 11-3/16.03.2004 г., т. 5, задължава Общинска администрация да упражнява контрол и представя ежемесечен доклад за извършените дейности по 10-30 от Програмата за капиталовите разходи за 2004 година, а именно рехабилитацията на уличната мрежа и ремонтните работи.

В състава на временната комисия са включени както служители на Общинска администрация и общински съветници, така и представители на средствата за масова информация, на Работната група по прозрачно местно самоуправление, граждани с опит и стаж в дейностите по рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа.

Комисията пряко наблюдава целия технологичен процес, като съставя ежеседмични констативни протоколи, в които описва местата, по които са извършвани дейностите, съобщава за нередности, свързани с технологичния процес, както и прави препоръки, като преустановяване на дейностите от страна на фирмите-изпълнителки, поради нецелесъобразност, например: неотстранени или възникнали скоро В и К аварии, липса на отводняване на участъците и др.

Чрез представителите на средствата за масова информация се осигурява актуална информация за това къде, как и при какви условия се ремонтира уличната мрежа.

Навременното сигнализиране за проблеми в дейностите по рехабилитацията позволява своевременна реакция и от страна на администрацията.

На практика по този начин Общината осигури възможност за контрол от страна на гражданите в цялостния процес на формиране, планиране, финансово и ресурсно обезпечаване и реализиране на конкретното решение на Общинския съвет.

Постигнати са:

•    По-голяма ангажираност и обществена подкрепа от страна на обществеността при изпълнението на дейностите по подобряване състоянието на техническата инфраструктура;

•    Повишава се доверието в Общината и по този начин се дава възможност за по-свободно реализиране на делегираните правомощия на органите на управление;

•    Подходът е конкретна стъпка към повече прозрачност в местното самоуправление.