Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика на отчетност - онлайн отчет „Местни данъци и такси” на община Момчилград

Община Момчилград публикува на своята интернет страница подробен отчет за всички дейности и постигнати резултати във връзка с управлението на местните данъци и такси – най-големият източник на собствени приходи за общините.

Структурата на отчета е максимално опростена и дава на разбираем език описателна и цифрова информация за:

•    размера на събраните задължения на лица от предходни години за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и начислени лихви за закъснение, като се отчита степен на събираемост;

•    мерките по установяване на недекларираните движими и недвижими имоти на територията на община Момчилград, като се посочва броя на актовете за установяване на административно нарушение и общата парична стойност на издадените наказателните постановления, отчитайки степента на събираемост. Посочват се по-големите длъжници и начина по който им е изискано изплащането на задълженията. В резултат на това общината отчита преизпълнение на приходите, като по някои параграфи изпълнението е значително;

•    броя приети и обработени данъчни декларации, както и за броя издадени различни видове удостоверения по видове;

•    броя издадени приходни квитанции за различни плащания в т.ч. за платен данък върху недвижимите имоти на граждани, за правоползване на МПС и за извършени услуги на граждани и на фирми;

•    размера на събраните приходи по параграфи и подпараграфи.

По този начин общината повишава отчетността и прозрачността на местното самоуправление и се изгражда стабилна база за доверие в управлението на ресурсите.