Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа "Етично поведение" - проект “Добро управление и организационна култура на българските местни власти”

Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа "Етично поведение" - проект “Добро управление и организационна култура на българските местни власти”

В средата на 2007 година девет пилотни български общини стартират проект “Добро управление и организационна култура на българските местни власти”, чиято основна цел е да развие антикорупционен капацитет на ниво местно самоуправление. Деветте пилотни общини (Велико Търново, Козлодуй, Кърджали, Мездра, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Сливен и София) са запознати с възможностите за повишаване на интегритета в общините си.

На български терминът интегритет (от латински) се превежда като честност, почтеност, непоквареност. Четири са основните типа инструменти за усилване и поддържането му - подобряване на качеството на административните услуги, подобряване на предоставянето на информация и усилване на прозрачността, регулиране на поведението на служителите, както и подобряване на самооценката. Целта е постигане на по-голяма прозрачност в работата - ключово условие, за да се ползва всяка публична институция с доверие.

В деветте пилотни общини са създадени Местни инициативни групи с цел разработване на план за подобряване на интегритета. Всяка група се състои от държавни служители, представители на гражданското общество и при възможност външни експерти. Преди изработването на плана се прави анализ и се идентифицират слабите места – чувствителните зони, в които има най-големи рискове от непочтени действия на администрацията. За целта се организират няколко семинара със служителите и се прави опис на основните проблеми, свързани с интегритета. Подобни семинари се организират и за външни експерти, граждани, бизнесмени, журналисти и др., тъй като те имат странични впечатления от работата на администрацията. Според резултатите от семинарите, се планират и следващи срещи за подобряване на ситуацията и за вземане на решение кои инструменти за подобряване и поддържане на интегритета да се приложат.

Следващата стъпка е групата да изготви работен вариант на план за действие. Планът има поне 2 фази. Първата фаза се занимава с основните и от първостепенна важност теми, които ще бъдат адресирани в период от 2 години. Следващата фаза е планиране на базата на опита от първата фаза, както и резултатите от наблюдението и оценката. Планът се представя на местния Общински съвет и след одобрение се прилага.