Омбудсман на Република България - Добра практика на участие на гражданите в управлението: Районни консултативни съвети - участие в процеса на вземане на решения в Тимишоара, Румъния

Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика на участие на гражданите в управлението: Районни консултативни съвети - участие в процеса на вземане на решения в Тимишоара, Румъния

Районните консултативни съвети (РКС) са създават в съответствие със закона за местните власти 215/2001 и Решение 195/2003 на Общински съвет – Тимишоара. Организацията и дейността на РКС са определени в анекса на Решение 29 от 2005 г. на ОбС. РКС са социални партньори на ОбС в идентифицирането и решаването на проблемите на общностите, които дават възможност за активно участие на гражданите в намирането на решения.

Член на РКС може да бъде всеки пълнолетен гражданин, живеещ или работещ на територията на даден район. Всеки РКС се състои от минимум 7 членове, които изразяват желанието си да обсъждат разнообразните аспекти на живота в общността (представители на образователната система, здравеопазването, култура, търговия и услуги, и др.).

РКС може да определи броя на членовете си съобразно нуждите, но те следва да не са повече от 50. Изборът на членове се провежда на първото заседание на съвета, като се разглеждат автобиографиите на кандидатите и изборът се реализира с обикновено мнозинство. В същото време се определя и списък на резервни членове. Първото заседание се води от представител на общинска администрация, който представя насоките и практическите аспекти на функционирането на съвета. Всеки член има мандат от три години. Пълномощията на съвета започват в деня на неговото формиране и приключват в деня на избор на нов ръководен орган.

Дейността на Съвета се организира от президент, вице-президент и секретар. Ако Съветът има повече от 7 членове, може да има до трима вице-президенти и секретари. За по-голяма ефикасност на работата могат да бъдат сформирани по-малки тематични работни групи. Общинските съветници и служителите в ОбС не могат да бъдат членове на РКС. Съветите заседават веднъж на три месеца в сградите на общинските училища. Участието в заседанията е задължително за членовете на РКС. Ако даден член не присъства на три поредни заседания, мястото му/й може да бъде заето от друг човек.

Предложения се приемат с обикновено мнозинство.

Заседание на РКС се свиква от президента 10 дни преди датата на провеждането му писмено, по пощата, чрез телефон, мас-медии и др. В поканата се посочват мястото, датата и дневният ред на заседанието.

Членовете на РКС са доброволци, които работят за общността и са включени в процеса на вземане на решения. Те насърчават местната инициативност и подкрепят предложенията от района.

Заседанията на РКС са открити. Всеки РКС поне веднъж годишно провежда среща с гражданите и може да дискутира инвестиционните намерения в своите области на интереси. Списъкът с инвестиционните предложения се предоставя на Общинския съвет, което дава възможност да бъдат разгледани и включени в общинския бюджет за следващата година.

Връзката между РКС и ръководството на общината се осъществява от постоянна група. Нейни членове са президентите, вице-президентите и секретарите на РКС. Групата се среща три пъти годишно – в началото, в средата и в края на годината, в присъствието на кмета. Дискусиите се фокусират върху теми като дейности на съветите, належащи промени, и най-вече инвестиционните идеи, предложени от хората.

Предложенията на гражданите се анализират от отделите на общинска администрация. Впоследствие тази информация се ползва при вземане на решения относно живота в общината. С решение на Общински съвет – Тимишоара всеки РКС може да се съветва с един до три общински съветници в зависимост от броя членове. Съветниците се определят поименно с решение на Общинския съвет.

РКС могат да си сътрудничат и с други институции и организации за постигането на целите си.

Така гражданите се ангажират пряко в процеса на вземане на решения за политиките на местно ниво. Създадена е реална комуникация както между администрацията и гражданите, така и между общинския съвет и гражданите. Нарастват разбирането и толерантността към работата на общината и доверието към местната власт.