Омбудсман на Република България - Добра практика за прилагане на принципа Откритост и прозрачност: „Мадрид партисипа”, Испания

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика за прилагане на принципа Откритост и прозрачност: „Мадрид партисипа”, Испания

Проектът „Мадрид партисипа” е високоефективен инструмент, използващ гражданското участие в процеса на вземане на решения на територията на град Мадрид, предлагащ динамичен и непрекъснат диалог по електронен път между представителите на администрацията и гражданите. В сравнение с традиционните консултации с гражданите, „Мадрид партисипа” използва електронно гласуване паралелно с традиционните канали на гласуване с бюлетини. Освен удобна, тази технология спестява и значителни средства, необходими при провеждане на традиционни допитвания по определени въпроси. До сега платформата за е-консултации е използвана за 22 регулярни допитвания до гражданите, като в гласуването са въвлечени повече от 3,5 милиона жители. Платформата може да се използва от всички граждани над 16 години, регистрирани в Мадрид. Въпреки, че в Испания право на гласуване се придобива с навършване на 18 години, Община Мадрид е счела за необходимо да включи и по-младите граждани. Като се има предвид, че е-консултации обикновено се провеждат по въпроси, касаещи типични проблеми на районите в Мадрид, местните власти са включили в процеса на консултиране и имигрантите.

Община Мадрид е една от първите в Испания, която от 2003 г. прилага законодателство, стимулиращо общините да използват информационни и комуникационни технологии за връзка със своите граждани при провеждането на консултации по проблеми от обществен интерес. Така управлението е по-прозрачно и отговорно към своите граждани. Проектът „Мадрид партисипа” влияе и върху вземането на решенията в общинския съвет, тъй като общинските съветници се съобразяват с изразеното мнение на гражданите на общината по определени въпроси.

За допитване до своите граждани Община Мадрид използва различни „канали” за гласуване. Гласуването от персонален компютър е каналът, използван най-често от гражданите, вторият най-често използван канал е чрез sms-и, след това се нарежда гласуването чрез компютри, разположени в общински интернет-центрове, като в тези случаи са използвани и офисите на асоциации на съседите в няколко квартала на Мадрид, и на следващо място се нарежда традиционният начин чрез попълване на анкетен лист в специално отворени за случаите бюра. Опитът на общината показва, че при съчетаването на тези различни канали за гласуване се отзовават най-много граждани, като се има предвид факта, че по-младите хора и хората на средна възраст предпочитат да дават своето мнение по електронен път (чрез компютър или мобилен телефон), а по-възрастното население на общината предпочита традиционния начин, чрез попълване на въпросник. Използваната платформа за електронно гласуване осигурява не само високо ниво на защита на данните и предотвратяване злоупотребата с гласове, но е и лесна за използване от гражданите. В същото време чрез нея се обработват не само постъпилите по електронен път гласове и предложения, но и се въвеждат и гласовете и мненията на гражданите попълнили традиционните хартиени анкетни карти.

Научени уроци:

Общинската администрация трябва да полага огромни усилия за разпространение на информация за предстоящите въпроси, по които ще се иска мнението на гражданите. Към процеса на допитване следва да се привлекат медиите и различни асоциации на съседи/съкварталци, които да разпространят информация за въпросите, по които ще се търси мнението на гражданите и за начините на гласуване. Разяснителната кампания е отчетена като особено важен момент, за да се осигури широко участие на гражданите на Мадрид в различните допитвания.

За да се осигури участието на повече граждани при гласуването или даването на предложения и мнения към общинската администрация, трябва да се осигурят различни канали на комуникация, съобразени с предпочитанията на различни възрастови групи и групи с различен социален статус. Регистрирането в електронната платформа трябва да е лесно и достъпно за всички граждани.