Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа Отчетност - Социален отчет, Джезоло, Италия

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа Отчетност - Социален отчет, Джезоло, Италия

Град Джезоло има около 23 000 жители, туристически ориентирана икономика и 15-километров плаж. Градът се намира на венецианския бряг, на около 40 км. от Венеция. От край време е известен като град на забавленията и почивката, като това мото влиза и в стратегическия план за развитие на общината. Като съществен и иновативен елемент от плана местните власти разработват т.нар. социално отчитане. Въз основа на анализ на новите средства и инструменти за отчитане и отговорност, които се прилагат в публичния сектор и частния сектор, се избира най-актуалният за Джезоло инструмент за посрещане нуждите на местните жители от информация и комуникация – моделът на социалното отчитане. Авторите на проучването предлагат на местната власт да избере един от три различни типа структура на социалния отчет:

1) по стратегически области;

2) по организационна структура; и

3) по заинтересовани страни.

Избран е последният вариант, тъй като той най-добре отговаря на потребностите на гражданите и бизнеса, давайки им възможност да припознаят себе си в различни групи заинтересовани страни и да разберат изпълнението на този проект, вложените ресурси и постигнатите резултати. Следваща стъпка е създаването на т.нар. работна група „Социално отчитане”, чиито членове са служители от общинската администрация. Заедно те предлагат 4 работни дефиниции на термина „социално отчитане”:

•    Инструмент за общуване със заинтересованите страни (граждани, предприятия, комитети, асоциации) по понятен и разбираем начин относно планираните цели/индикатори за работата на общинската администрация;

•    Инструмент, отнасящ се до социалната отговорност, консултациите със заинтересованите страни, които са полезни за пре-дефиниране на управленски политики и адаптирането им към новите, нарастващи потребности от конкретна област;

•    Инструмент за подчертаване и популяризиране работата на общинските служители, който подобрява съществуващите нагласи и стереотипи за работата на местната власт;

•    Инструмент за подобряване вътрешната комуникация между общинския съвет и общинската администрация.

Работната група става постоянна и отворена за комуникация с граждани. На по-късен етап се превръща във важен фактор при успешното изпълнение на общински социални проекти. Състои се от 15 членове - директори на дирекции, IT специалист, специалист “Връзки с обществеността” на общината, отделни експерти и други ключови фигури. В събирането на данни и анализа на резултатите от различни проучвания взимат участие повече хора, както вътрешни за организацията, така и външни, като например работодатели, преподаватели и др. Работната група идентифицира следните няколко основни указания за социално отчитане:

•    Разработване и публикуване на годишен отчет;

•    Ангажиране на заинтересовани страни в разработването и публикуването на годишния отчет;

•    Ефективна комуникация (разработена и проектирана като част от комуникационния план) със заинтересованите страни относно ценностите на социалното отчитане и изпращане на документа до домакинствата в града;

•    Използване на разбираем език за всички (социално измерение);

•    Използване на икономически и финансови данни, графики и индикатори (счетоводно измерение);

•    Използване на илюстрации и снимки с цел превръщане на отчета в привлекателно четиво (комуникационно измерение);

•    Изготвяне на последващ анализ на удовлетвореността на потребителите на публични услуги

Фази на процеса на отчитане:

1. Идентифициране на форми за първоначална консултация със заинтересовани страни и последващ анализ на получените данни;

2. Генериране и „разбиване” на финансови данни, получени от финалния бюджет по категория заинтересована страна (икономическа и финансова информация);

3. Анализ на изпълнените през годината проекти на база заложени и постигнати цели/резултати. Последните са оценени с помощта на анализ на удовлетвореността и метода на сравнителния анализ.

4. Постигане на ефективност, ефикасност и резултатност за всяка отделна дейност или проект;

5. Изработване на социалния отчет.

Постигнати ключови резултати:

На външно ниво:

•    Подобряване на обществените нагласи и информираност за начина на функциониране на публичните услуги;

•    Подобряване на обществената осведоменост за предоставяните общински услуги;

•    Подобряване на диалога със заинтересованите страни.

На вътрешно (муждуадминистративно) ниво:

•    Подобряване на комуникацията;

•    По-голямо включване на общински служители в иновативни процеси;

•    Подобряване на сътрудничеството между отделни административни звена;

•    Засилване на чувството за съпричастност и екипност.