Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа Човешки права, културно разнообразие и социално единство: Онлайн портфолио на умения и Годишен базар на работни места подпомагат срещата на хората, търсещи работа, и работодателите - Централна Uusimaa, Финландия

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа Човешки права, културно разнообразие и социално единство: Онлайн портфолио на умения и Годишен базар на работни места подпомагат срещата на хората, търсещи работа, и работодателите - Централна Uusimaa, Финландия

Партньорство Централна Uusimaa обединява четири местни власти в северната част в района на Хелзинки. То е основано през 1997 г. от триото Järvenpää, Kerava и Tuusula и към него през 2003 г. се присъединява Nurmijärvi. Партньорството се фокусира върху намиране на новаторски начини за създаване на работни места, развитие на предприемачеството и убеждаване на местните заинтересовани заедно да се справят с безработицата.

Партньорството е член на REIIES (Réseau Européen d’Initiatives d’Intégration Economique et Sociale) – организация, която се стреми да събере ресурси, разпръснати из цяла Европа, за съвместно разработване на нови инструменти и методи за международни дейности. Мрежата подкрепя обмяната на опит и дискусиите. Чрез нея се предоставя информация на членовете по въпроси като превенция на социалното изключване и безработицата. Трите нови идеи, инициирани от Партньорството са: Партньорство+, Годишен базар на работни места и Портфолио на уменията.

Партньорство+

Проектът “Партньорство+” цели да открие и да развие възможности, да активира хора, изключени от пазара на труда, и да подкрепи инициативността сред тях. Проектът предоставя информация по проблеми и необходими дейности, като създава позитивно отношение към работата и социалното включване в Централна Uusimaa.

Изходна точка за “Партньорство+” са местните нужди и ресурси. Сред партньорите са местните власти, бюрата по труда, образователни и нестопански организации, частни компании, Социалният застрахователен институт на Финландия и Центърът за заетост и икономическо развитие на Uusimaa.

Намиране на работа за дългосрочно безработните и хората в риск от изключване от пазара на труда изисква индивидуален, многостранен и основан на нуждите подход. Проектът оценява способността на клиентите за наемане на работа, въвежда модерна култура на труда и развива отношение на участие и мотивация.

Една от услугите, които предоставя “Партньорство+”, е обучението. За всеки участник се начертава личен план, който е следван преди и по време на обучението. Участниците получават помощ от партньорите по проекта. Целта е, чрез изпълнението на плана, да бъде подобрено качеството на живот и възможностите за намиране на работа и последващо обучение. Когато е необходимо, планът включва рехабилитация или пенсионна схема.

Годишен базар на работни места

Основната цел на това събитие е да даде нова алтернативна възможност на местните работодатели и хората, търсещи работа, да се срещнат. Всяка пролет Годишният базар събира заедно 30-50 работодатели, кариерни центрове, обучителни институти и др. и около 3000-4000 души, търсещи работа. Базарът предоставя и форум, на който работодателите и кариерните центрове дават информация за най-новите свободни работни места. Така хората, които търсят работа, могат да идентифицират нуждите си при актуализация на работните си умения. Контактите, създадени между обучителните организации и работодателите, могат да доведат до нови форми на “чиракуване" и обучение.

Годишният базар на работни места в Централна Uusimaa се провежда на ротационен принцип всяка година и се организира от Партньорството на Централна Uusimaa в сътрудничество с местните бюра по труда, общините и работодателите. Обединен екип наема зала, необходимата апаратура, организира информационните точки, наема модератори, артисти и се грижи за маркетинга. Събитието се рекламира широко чрез пресата, радио и т.н. Контактите с работодатели се поддържат главно от ръководители в областта на заетостта. Ролята на Партньорството е най-вече при работата в мрежа.

Първото събитие в Kerava (1998) е успешно. По време на Базара работодатели, които два месеца не са могли да наберат работници, се срещат с мотивирани 2 100 души, търсещи работа. Базарът създава нов и ефикасен форум за контакти в приятелска атмосфера за участниците. Подписват се 30-40 нови договора за работа и обратната връзка е изключително положителна. Вторият базар се провежда през 1999 г. в Tuusula и дава още по-добри резултати, като привлича 2 500 души, търсещи работа, и 35 работодатели и се стига до подписването на 130 нови договора. Третият Базар се провежда в Järvenpää през 2000 г. Седмият Базар се провежда в Kerava през февруари 2007 г. и осмият – в Tuusula през март 2008 г.

Портфолио на уменията

В културата на Финландия при кандидатстване за работа е прието да се изисква автобиография, в която човек представя уменията си, полезни за работното място. Но стандартният формат обикновено не е от полза за хора, които не са придобили уменията си в училище, и самоуважението на мнозина търсещи работа е разклатено, при вида на тяхната автобиография. Поради тази причина за две години е разработен инструмент, който може да даде на работодателя информация за реалните умения на човека, кандидатстващ за работно място. Портфолиото на уменията показва всички умения на кандидата, информация за условията, при които са придобити (по време на работа, като хоби или в житейски план). Портфолиото се публикува в интернет, което ги прави лесно достъпно.

“Най-лошото, което може да се случи с човек, търсещ работа, е той/тя да забрави да спомене в своята автобиография останалите си умения – като например грижа за деца, грижа за възрастни хора, или строеж на къща!”, казва координаторът на проекта Erja Lindberg. “Ние имаме достатъчно време да създадем атмосфера на доверие с хората, търсещи работа, така че да разберем какви други умения имат те. Друга важна част от процеса е изграждане на самочувствие у всеки един.”

Например Sirpa Hakola пише в своето Портфолио на уменията: “Имам репутация на човек, на когото можеш да се довериш, точен и внимателен. Имам опит в организиране на успешни срещи, които удовлетворяват очакванията на клиентите. Имам над 10-годишен опит в организиране на различен вид събития и знам как да ги направя успешни.”

Насоки и препоръки за  предприемане на по-нататъшни действия:

•    Изграждане на подходящи условия за достъп на хора с увреждания;

•    Изграждане на сайтове на общините с опции за слабозрящи;

•    Подготовка на общински служители за овладяване на жестомимичен език;

•    Подготовка на общински служители за овладяване на малцинствени езици – турски, романес;

•    Назначаване на хора от малцинствата и хора с увреждания в общинската администрация и търговските дружества с общинско участие.

•    Приемане на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот” от останалите общини в страната с цел активните хора с увреждания в трудоспособна възраст от други градове да получат достъп до по-модерния механизъм на личната помощ