Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа за човешки права, културно многообразие и социално единство в Община Пещера <br />

Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа за човешки права, културно многообразие и социално единство в Община Пещера

Изготвянето на Стратегия за социална интеграция на ромите е процес, изискващ общи усилия за разработване и изпълнение; мобилизиране потенциала на гражданите; равнопоставеност на участниците; система от конкретни мерки за решаване на проблемите и преминаването им от личен в обществен интерес, съобразена със спецификата на конкретната община. Идеята за създаването на Стратегия за социално приобщаване на съгражданите от ромския етнос е съвместна инициатива на читалищното настоятелство, насърчавано и подкрепяно от видни общественици, учители, лекари, профсъюзни дейци, работодатели, представители на ромската общност, на държавни и общински институции, имащи отношение и мотивирани да работят за разрешаване на социалните проблеми сред ромското население.

Изпълнението на идеята стартира с представянето й пред обществеността чрез местните медии. Първоначалната реакция е скептична. Стартира подготовка за създаването на Обществен съвет чрез срещи и разговори с представители на ромската общност, видни общественици, неформални ромски лидери, учители, лекари, профсъюзни дейци, работодатели, представители на държавни и общински институции, имащи отношение и мотивирани да работят за разрешаване на социалните проблеми сред ромското население, с цел подробно запознаване с идеята на проекта. На доброволен принцип и след проведено учредително събрание е сформиран Обществен съвет (ОС). Членовете на ОС са запознати с механизмите на изготвяне на общинска стратегия за социално приобщаване на ромите. Определени са работни групи в пет направления:

•    Инфраструктура;

•    Социална политика, икономическо развитие, трудова заетост;

•    Здравеопазване;

•    Образование, култура и спорт;

•    Човешки права, работа с младите хора, ромската жена.

Разработена е анкета, чрез която се провежда допитване сред ромското население със съдействието на хора от ромските квартали. Резултатите с обобщената информация от анкетата са предоставени на всяка от петте работни групи за формулиране на проблемите по направления, идентифициране на възможностите за тяхното разрешаване и необходимите за това ресурси - финансови и човешки.

Според одобрения от членовете на Обществения съвет график, работните групи провеждат ежемесечни сбирки. Идеята за избор на председатели на групите се оказва работеща, като по този начин се осъществява много добра координация между отделните групи.

След няколкомесечна работа се провежда обобщителен семинар на Обществения съвет. Работните групи по направления представят писмено формулираните проблеми, предложенията и вижданията за тяхното разрешаване и необходимите за това ресурси. Общественият съвет взима единодушно решение да продължи съществуването си, като се превърне в постоянно действащ орган, който да заседава ежемесечно и да подпомага изпълнението на стратегията. Чрез популяризиране работата на Обществения съвет се променя разбирането сред общността за важността на интеграцията на ромите, като основа за демократично развитие на общината, засилва се ролята на местните институции и гражданското участие.

Следва изработване на цялостната стратегия за равноправно интегриране на ромската общност в гражданското общество, като основа за подобряване на социалната среда, която се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет. Стратегията бива приета на следващото заседание на Общинския съвет и се превръща в неразделна част от плана за регионално развитие на Община Пещера.

Изпълнението на Стратегията стартира с назначаването на двама души на длъжност „Комендант”- впоследствие „Експерт по етническите въпроси” в Община Пещера. В структурата на Общинската администрация те са поставени в Дирекция „Социални дейностти”. Дейността на експертите се подпомага и от 4- ма души, назначени по Национална програма ОСПОЗ на длъжности „ Социални асистенти”.

В двете обособени ромски махали са осигурени офиси на гореизброените специалисти и експерти и там се позиционира тяхната работа. Основната им дейност е свързана с подпомагане на Ромското население с работата с институциите (попълване и подаване на молби до Социални грижи, Община, Медицински центрове, ТЕЛК и др.). Принципно експертите провеждат общинската политика на територията с преобладаващо ромско население. Друга тяхна функция е подпомагането на представители на общински, държавни институции и полиция в работата им с това население. Също така сътрудничат на Търговските дружества EVN и ВИК по отношение събираемостта на задълженията на населението към дружествата.

Осигурен е приемен ден в тези офиси на различни общински специалисти .

Впоследствие в единия от кварталите е изграден център за обслужване на гражданите, където се помещават гореспоменатите експерти, както и представители на полицията, медицинско лице и др.

Общественият съвет продължава да се събира ежемесечно и да обсъжда конкретни проблеми и политики по отношение на ромското население. Няколко предложения на съвета се разглеждат в комисиите към Общинския съвет.