Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принцип Иновации и отвореност за промени - Проект „Община Модел - МодРа”, Разлог<br />

Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принцип Иновации и отвореност за промени - Проект „Община Модел - МодРа”, Разлог

Проект „Община Модел - МодРа”, реализиран в Община Разлог в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие, е пример за прилагане на принципа иновативност в управлението.

Проектът е фокусиран върху създаването на механизми и инструменти за:

•    въвеждане на ефективно дългосрочно планиране в общините;

•    повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността на общинската администрация и подобряване на качеството на предоставяните услуги;

•    въвличане на гражданите в обществения процес и създаване на конструктивно взаимодействие между местните власти, гражданското общество и частния сектор;

•    насърчаване на вертикалното взаимодействие между общината, регионалните власти и правителството;

•     изграждане на международно и трансгранично сътрудничество.

Инициативата, осъществена в Разлог, е базирана на вече съществуващи добри практики, като същевременно се разработват и нови механизми и инструменти в сфери, които изискват иновативни подходи.

Някои от дейностите, реализирани по проекта, са:

•    Учредяване и провеждане на сесии на местен форум за устойчиво развитие, който да разработи Общинска стратегия за устойчиво развитие и План за борба с бедността.

•    Обучение на общинската администрация и общинските съветници в стратегическо планиране, устойчиво развитие, управление на човешки ресурси, организационни умения, фискална политика, обществени фондове с цел да се подобри ефективността и отчетността в работата им.

•    Нова Комуникационна и информационна стратегия, която обхваща изграждане на Бюро за съвети на гражданите, разработване на интернет страница на Разлог, изготвяне на печатни материали и излъчване на радио-телевизионни предавания.

•    Технологичен център в Читалище Разлог, който осигурява достъпа на социално-слаби групи до интернет, подпомага местния бизнес, предлага туристически услуги и организира обучителни курсове.

•    Сътрудничество с Община Доксато, Гърция, и Община Тотана, Испания.

Практиката описва използването на интегриран подход, иновативни методи и реализирането на предизвикателни решения, които водят до подобряване на качеството на живот в общината и засилване на взаимодействието между институциите и гражданите.