Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа за отзивчивост на администрацията - Център за административно обслужване на гражданите и бизнеса в Търговище<br />

Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа за отзивчивост на администрацията - Център за административно обслужване на гражданите и бизнеса в Търговище


Центрове за услуги и информация започват да се създават в България от 1998 г., като тази практика продължава и до сега – в началото на 2009 г. подобни центрове има в над 150 общини.


Изходна точка на този съвременен модел за организация на административното обслужване е разбирането, че общината е доставчик на услуги за гражданите, към които трябва да гради коректно отзивчиво отношение най-вече в ролята им на клиенти на общинските услуги.


Общинските центрове за услуги и информация осигуряват ясни за гражданите и стриктни за общинските служители правила за качество и срок на административното обслужване. Непосредственият ефект от реализирането на общинското административно обслужване чрез център за услуги и информация на гражданите е намаляване на срока за изпълнение на услуги, обслужване на по-голям брой клиенти дневно, положителни отзиви и одобрение от страна на по-голяма част от гражданите.


На 12 септември 2008 г. в Търговище е открит Център за административно обслужване на гражданите от областния център, който е единствен по рода си в страната. В него жителите на общината получават над 170 административни и технически услуги. Специален софтуер позволява по електронен път да се осъществява връзка между центъра и специализираните служби в общината, както и контрол от страна на ръководството. На интернет страницата на общината и на информационните табла и терминалите, които са в центъра, гражданите могат да получат информация за изискваните документи, сроковете за предоставяне на услугите, дължимите административни такси и отговорните длъжностни лица за изпълнението им.