Омбудсман на Република България - Резултати от оценката на прилагането на Принцип 2 "Отзивчивост" в общините Смолян и Кърджали

Резултати от оценката на прилагането на Принцип 2 "Отзивчивост" в общините Смолян и Кърджали

В таблицата са посочени констатациите на обществено-експертните групи в общините Смолян и Кърджали, които приложиха пилотно Методиката през юли, 2009 година.

Стойност от 0 точки означава, че съответната практика не се прилага. Максималната стойност е 3 точки за всеки въпрос.

Подробности относно остойностяването на отговорите по отделните въпроси и за доказателствата, които са изследвани, могат да бъдат прочетени в рубриката "Методика за оценка на доброто управление в общината" на този сайт.