Омбудсман на Република България - Омбудсманът на Република България планира работни срещи с местните обществени посредници

Инициативи, свързани с доброто управление

1 [2] 3
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България планира работни срещи с местните обществени посредници

София, 8 август 2008 г.

    
Омбудсманът Гиньо Ганев е предвидил поредица от инициативи, насочени към укрепване на взаимодействието с местните посредници. Като първа стъпка е планирана среща на националния омбудсман с всички действащи местни обществени посредници, която ще се проведе на 10 септември 2008 г. в София, в заседателната зала в сградата на националния омбудсман на ул. „Джордж Вашингтон” 22 .

Омбудсманът на Република България отделя особено внимание на прилагането на принципите на добро управление в общините. Това е така, защото местните власти със своята най-голяма близост до хората са и в най-голяма степен отговорни за зачитането на правата и свободите на гражданите. Въпросът за доброто управление на общините придобива особена актуалност и в контекста на развиващия се процес на децентрализация.

Като използва своето законово правомощие да отправя препоръки към администрациите, омбудсманът разработи през 2007 г. документ, озаглавен „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт. Препоръки на националния омбудсман към общините.” Този официален акт на омбудсмана от една страна очерта принципите на добро управление, които местните власти следва да прилагат. От друга страна, представлява подробен каталог от препоръки за конкретни управленски мерки и действия, които да бъдат предприети от общинската администрация и общинските съвети за подобряване финансовото управление, гражданското участие, обществените поръчки, управлението на общинската собственост, модернизирането на административното обслужване и други.

През тази година институцията на омбудсмана възнамерява да изгради и развие механизъм за мониторинг на спазването на принципите на добро управление в общините. За тази цел ще бъдат използвани и възможностите, които предоставя Европейския съюз чрез Оперативна програма «Административен капацитет». В рамките на тази програма омбудсманът осъществява свой проект с наименование «Прилагане на принципите на добро управление в местната власт».
Усилията на омбудсмана за насърчаване на доброто управление на местно ниво са неразривно свързани и с развиването на отношенията на институцията с местните обществени посредници. Взаимодействието с обществените посредници е приоритет в дейността на националния омбудсман. Издигането на ролята и авторитета на институцията на местните обществени посредници предполага засилване на взаимодействието с националния омбудсман без да се накърнява тяханата автономност.

Проектът „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.