Под-индекс "Законност на действията на местната власт"



Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Общият индекс на този елемент е 54,06 пункта, което е с над 5 пункта повече от Националния индекс. Стойността му дава основание да се приеме, че този аспект на прилагане на принципите на добро управление е на средно ниво.

Независимо от това, именно в тази област мнението на местните власти е най-негативно по отношение на това доколко са постигнати принципите на добро управление. Същевременно оценката на гражданите е една от най-високите. Индексът на обективните показатели (оценките на независимите експерти) има стойности, подобни на индекса на общественото мнение - с почти 13 пункта по-високи от средния. Трябва да се отбележи, че това е единствената област, в която оценката на независимите експерти е по-висока от самооценката на представителите на местната администрация.

Прави впечатление, че гражданите и независимите експерти формулират отговорите си по сходен начин. И двете групи оценяват по-ниско наличието на информация за промените в нормативната уредба на местно ниво. В същото време, представителите на местните администрации са категорични, че промените в нормативната уредба, приета на местно ниво, получават широко разпространение чрез публикуване в местната преса.

Най-ниски резултати са отчетени при оценката на степента на независимост на местните обществени посредници. Причините могат да се анализират в две посоки: от една страна, общините, в които има избран местен обществен посредник са под 10 % от всички общини на територията на страната; от друга, дори и там, където има избран обществен посредник, утвърждаването и познаването на институцията все още продължава.