Омбудсман на Република България - Под-индекс "Отговорност и надеждност"

Под-индекс "Отговорност и надеждност"Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Стойността на този под-индекс е най-висока - 58,17 пункта, което е с повече от 9 пункта над общия. Нивото на този под-индекс, както и на под-индекса „Законност”, може да се определи като добро.

Надеждно местно самоуправление.

Оценките за този индикатор имат стойности, по-високи от средните. Изключение прави оценката на експертите за степента на въздействие на прилагането на механизмите за добро управление, разписани в документа на националния омбудсман.

Наличие на отговорно местно самоуправление.

Гражданите дават ниска оценка за управлението на общината и за перспективите й за развитие. В същото време, почти всички представители на местната администрация посочват, че в съответната община се прилагат механизми за отговорно управление на общината. Независимите експерти обаче са значително по-скептични за това доколко тези механизми дават надеждни резултати.

Общественото мнение по отношение на безпристрастността на действията на местната власт спрямо различните социални групи дава значително по-ниска оценка в сравнение с оценката на независимите експерти.

Като цяло и трите групи анкетирани оценяват като надеждна работата на местната администрация и дават оценки, по-високи от средните стойности на Националния индекс.