Омбудсман на Република България - Под-индекс "Откритост и прозрачност"

Под-индекс "Откритост и прозрачност"Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Оценките и на трите анкетирани групи за откритостта и прозрачността на управлението на общината са със стойности много близки до стойностите на националния индекс – 49,57 пункта.

Откритост и прозрачност на дейността на общинския съвет.

Представителите на местната администрация дават близки до абсолютния максимум стойности на яснотата на процедурата за достъп до информация, касаеща сесиите на общинския съвет. На този фон стойността на индекса на общественото мнение за наличието на информация за дневния ред на сесиите на общинския съвет е едва 17,84. Това показва, че дори да има налична информация за достъпа на граждани до сесиите на общинските съвети, то тя, по една или друга причина, не достига до широката общественост.

Мненията на независимите експерти гравитират около средната стойност по отношение на това доколко различните действия, които предприемат местните власти за осигуряване на откритост и прозрачност, позволяват на гражданите да вземат участие в управлението, както и по отношение на ефективността на правилата за участие на гражданите в работата на общинските съвети.

Много ниски резултати, значително под средните, дават представителите на администрацията по отношение на провеждането на изнесени сесии на общинския съвет и заседания на постоянните комисии в отделни кметства.

Наличие на ясен механизъм за приемане и обработка на жалби и препоръки от гражданите.

Този индикатор е изключително високо оценен от представителите на местната администрация. Същевременно независимите експерти считат, че местните власти отчитат препоръките на гражданите в средна степен.

Наличие на ясна процедура за достъп до обществена информация.

Общинските администрации в много висока степен са изпълнили законовото изискване за определянето на служител, отговарящ за предоставяне на достъп до публична информация на гражданите. В същото време, други две законови изисквания се определят като по-рядко изпълнени. Наличието на изработена и публично оповестена инструкция за предоставяне на достъп до публична информация на гражданите е от съществено значение за създаване на ефективен достъп до такава информация, а също и за формиране на общественото мнение по отношение достъпа до публична информация. Резултатите показват, че далеч не всички общини са изпълнили това изискване.

Много ниски резултати, значително под средните, дават представителите на администрацията по отношение на наличието на възможност гражданите по електронен път да подават заявления за достъп до обществена информация. Независимите експерти определят свободния достъп до информация на местно ниво на средно ниво.

Антикорупционни мерки.

И тук гражданите са много скептични по отношение на това доколко са ефективни предприеманите мерки. Оценката на независимите експерти по този критерии също е под средната.

Предоставяне на информация за дейността на местната власт и обратна връзка с гражданите.

По отношение на този индикатор и представителите на гражданите, и независимите експерти са много скептични и техните оценки са под 40 пункта.

Оценката на гражданите за това, доколко са осведомени за начините, по които може да се намери информация за дейността на общинската администрация е едва 35,65. Независимите експерти дават оценка от 38,06 пункта на въпроса достатъчна ли е по качество и количество предоставяната от общинските власти информация. Мнението на местната администрация варира в доста широки граници за различните съставни въпроси от групата. Като по-непопулярни в общините могат да се определят наличието на механизми за обратна връзка като горещ телефон, приемни дни на кмета в различните населени места, съобразяване на информацията с различните социални и професионални групи, за които е предназначена. Най-достъпната и често прилагана мярка за предоставяне на информация, която е посочена от всички представители на местната власт, е наличието на информационно табло. Други постигнати в почти максимална степен механизми са: наличието на информационен център и/или едно гише и публично оповестяване на график за приемни дни на управленския екип на общината.