Под-индекс "Отчетност"Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Стойността на индекса на този елемент е малко по-нисък от общия индекс и възлиза на 42,20 пункта.

Оценките на трите анкетирани групи се различават значително. Индексът на общественото мнение за този елемент е едва 23,23 пункта, което може да се определи като изключително ниско ниво на въвеждане на принципа отчетност. Независимите експерти оценяват този елемент на средно ниво. В същото време Индексът, получен от мнението на представителите на местната администрация се доближава до максимума.

Наличие на механизми за измерване на изпълнението и система за оценка.

Гражданите дават много ниска оценка на запознаването им с годишния доклад или отчет за дейността на кмета и общинската администрация. Причината за това, обаче, може да се дължи в по-голяма степен на незаинтересованост от страна на гражданите към темата, отколкото на липсата на информация, тъй като оценката, която дава местната администрация за предоставянето на подобна информация е 97,51 - близка до максималната. Малко по-негативна, но отново много висока, е оценката по отношение на периодичното отчитане на общинския съвет пред гражданите.

Независимите експерти дават средни оценки на обективността на съществуващите механизми за измерване на ефективността на местните власти. Причината за дисбаланса могат да се търсят в две посоки: от една страна прилагане на недостатъчно добри механизми за измерване на ефективността, а от друга -недостатъчна заинтересованост на гражданите.

Наличие на механизми за отчитане изразходването на бюджетни средства.

Малко по-високо, но все така негативно, е мнението на гражданите по отношение на отчетността на изразходването на бюджетните средства. Всички оценки на индикаторите от Индекса на общественото мнение са под 30 пункта. Това означава, че гражданите в минимална степен са наясно за какви основни дейности се изразходва общинския бюджет и причината за това е недостатъчно ясното и изчерпателно предоставяне на информацията за изразходване на бюджета и за възлаганите обществени поръчки. В същото време, общинската администрация оценява с много висока оценка публикуването на отчети за изразходването на бюджета на общината на годишна база. Много близка до максималната е оценката за предоставяне на информация за възлаганите обществени поръчки. На базата на отговорите на независимите експерти, може да бъде направен извод, че механизмите за предоставяне на информация за изразходването на общинския бюджет от една страна съществуват, но са  сравнително неефективни, а от друга страна - гражданите не са заинтересовани в достатъчна степен.

Ниска оценка (42,50 пункта) дават независимите експерти по отношение на публикуването на отчети за изпълнението на обществените поръчки.

Над 95 пункта е оценката на администрацията за предоставянето на информация за формирането на местните данъци и такси и степента на предоставяне на информация за управление на общинската собственост.

Наличие на етичен кодекс за поведение и превенция на конфликт на интереси на общински съветници и служители в общинската администрация.

Този аспект на самоуправлението се оценява само от представителите на администрацията и независимите експерти.

Оценката получена от твърдението на местната администрация за наличието на такъв етичен кодекс е 70,41 пункта. Оценката за ефективността на този инструмент, която дават независимите експерти, отново е много по-ниска – 37,98 пункта.