Омбудсман на Република България - Под-индекс "Ефективност и ефикасност"

Под-индекс "Ефективност и ефикасност"Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Това е един от елементите на индекса, оценен сравнително високо. Стойността му показва средно ниво на въвеждане на принципите на добро управление и възлиза на 56,46 пункта.

Съответствие на дейностите на местната власт с нуждите на гражданите.

Мненията на гражданите и на независимите експерти се припокриват в много голяма степен по отношение на съответствието на дейността на местната администрация на нуждите на гражданите. Тази оценка е съответно 47,06 и 49,85 пункта.

Местната администрация оценява най-ниско изготвянето на анализ на подадените от гражданите предложения, сигнали и жалби, но и тук оценката е почти 90 пункта. Изключително високо е оценена и степента, в която приоритетите и мерките на плана за развитие се отчитат при подготовката на общинските бюджети.

Адекватно разрешаване на проблемите на гражданите в разумни срокове.

Местните власти не оценяват особено високо своите успехи при разрешаване основните проблеми на гражданите в разумен срок.

Предоставяне на качествени услуги.

Оценката на гражданите за качеството на услугите, предоставяни от местните власти, е доста висока в сравнение с останалите оценки на тази група. Като висока може да се приеме и оценката на независимите експерти за усилията на общините да повишат качеството на предоставяните от тях услуги.

Почти максимална оценка дават представителите на администрацията за предоставяне на пълна и ясна информация за услугите, които се предоставят от местните власти. Оценките на другите две анкетирани групи са от порядъка на средната стойност за групата.