Омбудсман на Република България - Под-индекс "Сътрудничество (партньорство)"

Под-индекс "Сътрудничество (партньорство)"Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Този елемент на индекса на добро управление е с най-ниска стойност – 33,89 пункта, т.е. и трите анкетирани групи определят нивото на сътрудничество като много ниско.

Оценката на общественото мнение е едва 25,24 пункта. Разликата при независимите експертите спрямо общия индекс е още по силно изразена и е над 19 пункта. Подобна е и разликата в мненията на местната администрация.

Наличие на ясни правила и процедури за участието на гражданите в управлението.

Местната администрация дава много висока оценка за възможността на гражданите за участие в обсъждането на важни решения в общинския съвет – 91,60 пункта. Чувствително по-ниско е оценена възможността на представителите на гражданите да участват в работата на постоянните комисии на общинския съвет.

Оценката на гражданите за възможностите за участие в работата на местните власти е едва 23,36 пункта. Оценката на независимите експерти за това, доколко гражданите се възползват от тези възможности също е много негативна – 30,28 пункта.

Гражданско участие в местното самоуправление чрез формите на пряката демокрация.

Гражданското участие в местното управление чрез пряка демокрация е сравнително рядко срещано, тъй като индикаторът, сам по себе си, е непопулярен в страната. Това се потвърждава и от оценката на представителите на администрацията - едва 52,96 пункта.

Провеждане на редовни консултации с гражданите, организирани по ясни процедури.

В максимална степен представителите на местната администрация потвърждават провеждането на срещи с гражданите за обсъждане на важни за общината въпроси. В същото време местните власти посочват, че в минимален брой общини са изградени обществени съвети с участие на представители на гражданското общество за консултации по значими въпроси. Гражданите също оценяват много ниско възможността за участието си в процеса на вземане на решение.