Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

Новини

« 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] »
Добави във Facebook

Омбудсманът оспорва в Конституционния съд текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Омбудсманът оспорва в Конституционния съд текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Омбудсманът Гиньо Ганев и главният секретар на институцията Борислав Цеков

26 март 2007 г.

    Днес, на официална пресконференция, омбудсманът на Република България обяви мотивите за сезирането от страна на институцията на Конституционния съд за обявяване за противоконституционна на разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

    Според националния защитник оспорваната разпоредба, с която се въвежда задължителното изискване кметовете на общини и на райони да притежават минимум образователно-квалификационна степен „бакалавър”, нарушава редица права на гражданите, залегнали в Конституцията на Република България. Омбудсманът е категоричен, че спорният текст от ЗМСМА противоречи на конституционно-регламентирани принципи като народния суверенитет и забраната за дискриминация при упражняване на избирателното право (активно и пасивно), включително въз основа на признака образование.

    В искането се изтъква, че единствено суверенният народ може да преценява чрез гласуване дали даден кандидат притежава нужната образователна подготовка, опит и качества за заемане на пряко избираема длъжност.

    Липсата на определена образователна степен не може да бъде пречка за упражняване на правото на всеки гражданин да се кандидатира за пряко избираема длъжност, така както такава пречка не може да бъде неговото икономическо благосъстояние или принадлежността към определена социална прослойка.

    Като страни по делото се предлага да бъдат конституирани Народното събрание, Министерски съвет, Националното сдружение на общините в Република България, Съюзът на юристите в България и Асоциацията за европейска интеграция и права на човека.

    На пресконференцията бяха обявени и мотивите, с които омбудсманът отказва да сезира Конституционния съд за обявяване за противоконституционни текстове от Закона за камарата на строителите. Омбудсманът беше сезиран в началото на тази година от Съюза за стопанска инициатива, Българската предприемаческа камара, Националната асоциация на строителите на жилища в България и Националната строителна федерация. Според представителите на тези организации „Законът за камарата на строителите и въведеният чрез него Единен професионален регистър по недопустим начин нарушават свободата на сдружаване, ерозират социалния диалог и създават ненужни монополни и квазидържавни структури”.

    След обстойна експертна проверка на казуса омбудсманът е категоричен, че не са налице необходимите конституционни и правни аргументи, които да станат основание за сезиране на Конституционния съд. Според националния защитник оспорваният закон не накърнява правото на сдружаване на гражданите. Законът предвижда създаване на професионална организация на строителите като юридическо лице, на което държавата възлага определени функции от публично естество. Изрично се посочва, че членството в тази професионална организация е доброволно.

    Позицията на омбудсмана е, че с предвидените в закона създаване на Централен професионален регистър, категоризация на строежите и степенуване на изискванията към строителите, които могат да изпълняват строежи от различните категории, ще се гарантират по-пълно правата на гражданите като потребители на строителни услуги и намаляването на дела на сивата икономика в строителния отрасъл.
    Целия текст на искането до КС можете да прочетете ТУК