Омбудсман на Република България - ИСКАНЕ от омбудсмана на Република България, на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията, за установяване на противоконституционност по отношение на думата „жив” в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца, с които се нарушават правата на гражданите

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
Добави във Facebook

ИСКАНЕ от омбудсмана на Република България, на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията, за установяване на противоконституционност по отношение на думата „жив” в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца, с които се нарушават правата на гражданите

гр. София, 11 февруари 2013 г.
          

            УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

 


На основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България се обръщам към Вас с искане да обявите за противоконституционна думата „жив” в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), поради противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България.


В чл. 7 ЗСПД се урежда предоставянето на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Според чл. 7, ал. 1 ЗСПД, ако детето отговаря на изчерпателно изброените в алинеята условия, помощите се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на определен в закона доход. Съгласно чл. 7, ал. 9 ЗСПД за деца с един жив родител тази помощ се предоставя независимо от дохода на семейството, при условие че детето отговаря на посочените в ал. 1 условия.


Аналогични на чл. 7, ал. 9 ЗСПД са разпоредбите на чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД, като те съответно са свързани с месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година и с еднократна целева помощ за записване на дете в първи клас.


С чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД се уреждат изключения от принципа, че помощи се отпускат само ако доходът на член на семейство е под определения в закона, като се дава възможност на преживелия родител да получава съответните семейни помощи независимо от дохода, който получава. Целта на законодателя да подпомогне отглеждането на дете от един родител е в съответствие с чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ), съгласно който отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Основният закон дава възможност за широка преценка на законодателя как точно държавата да подпомага родителите, доколкото с решението не се нарушават други конституционни норми. С атакуваните разпоредби обаче на практика се създава привилегия само за преживелия родител и се поставят в неравностойно положение другите родители, респективно осиновители, които са в идентично положение и по някакви причини също отглеждат сами децата си. Например в случаите на самотен родител, респ. осиновител, детето се отглежда само от един родител. С думата „жив” в атакуваните текстове се нарушава принципът за равенство пред закона, прогласен в чл. 6, ал. 2 от КРБ. Равенството означава равнопоставеност на гражданите пред закона и задължение за еднаквото им третиране в идентична ситуация от държавната власт. С разпоредбите се дискриминират родители, които, макар и поради други причини, са в подобна житейска ситуация като преживелия родител и отглеждат сами децата си.


С подобна уредба се засягат и правата на децата, тъй като дете, отглеждано от един родител, в една ситуация ще може да получи по-добри грижи, с оглед предвидените помощи за преживелия съпруг, отколкото дете в сходна ситуация, отглеждано от самотен родител или осиновител. Този подход не съответства на принципите, заложени в чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето (ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32/1991 г., в сила от 3.07.1991 г., обн. ДВ, бр. 55/1991 г.). Според чл. 2 от Конвенцията държавите зачитат и осигуряват правата, предвидени в нея, на всяко дете в пределите на своята юрисдикция, без каквато и да е дискриминация на детето или на неговите родители или законни настойници. Съгласно чл. 3 от Конвенцията висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, като държавите се задължават да осигурят на детето такава закрила и грижи, каквито са необходими за неговото благосъстояние.


 


            УВАЖАЕМИ КОНСТИТИТУЦИОННИ СЪДИИ,


 


            Предвид изложените аргументи, моля да образувате конституционно дело и да установите противоконституционност по отношение на думата „жив” в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца, поради противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България.


            Предлагам да бъдат конституирани като заинтересовани страни: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и министърът на финансите.


 


  


 


                                                                                    КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ


                                                                                    ОМБУДСМАН


                                                                                    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ