Омбудсманът Мая Манолова на младежки форум: Образование, обучение и работа са пътят към успеха

„Между 170 000 и 350 000 млади хора у нас не правят нищо – не учат, не работят, не се обучават и по този показател сме в челните места на ЕС. Това носи загуби на България средно годишно около 2 млрд. лв.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова на заключителната конференция „Структурен диалог за образователната система, допълнителна квалификация и предп

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
Добави във Facebook

ИСКАНЕ от омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение относно определянето на размера на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси по реда на чл. 67, ал. 2 ОТ ЗМДТ

    гр. София, 23 септември 2013 г.
     

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,         В своята практика Конституционният съд следва разбирането, че разграничителният белег между данък и такса е елементът услуга, че основание за плащане на таксата е ползването на услуга или предизвикване на действие на държавен орган в полза на платеца на таксата и че поначало таксата се заплаща срещу извършена услуга и размерът се определя с оглед на разходите по извършване на услугата /вж. Решение № 9 от 20.06.1996 г. по к. д. № 9/1996 г., Решение № 11 от 01.07.2003 г. по к. д. № 9/2003 г., Решение № 10 от 26.06.2003 г. по к. д. № 12/2003 г./.

В практиката на Върховния административен съд съществуват различни тълкувания относно определянето на таксата за битови отпадъци по реда на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.


В мотивите на Решение № 9680 от 27.06.2013г. по адм. дело № 5791/2013 г. на Върховния административен съд, състав на седмо отделение приема, че регламентирането на начина за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци пропорционално на данъчната оценка на недвижимия имот на практика я превръща в имотен налог, което противоречи на същността на таксата като възнаграждение за реално предоставена услуга.


От друга страна, в мотивите на Решение № 15122 от 18.11.2011 г. по адм. дело № 11242/2011г. на Върховния административен съд, състав на шесто отделение приема, че когато размерът на таксата се определя на основание чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ пропорционално на данъчната оценка на имота, тя няма характер на скрит имуществен данък, предвид възмездния й характер и предвидените в оспорената наредба хипотези, когато услугата не се ползва, таксата да не се заплаща.


Предвид изложеното и с оглед на преодоляване на противоречивата съдебна практика, на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за съдебната власт правя настоящото


 


И С К А Н Е:


 


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на колегиите при Върховния административен съд да приеме тълкувателно решение по следния въпрос:


Определянето на размера на таксата за битови отпадъци пропорционално на данъчната оценка на имота по реда на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси променя ли нейния характер, превръщайки я в скрит имуществен данък?


 


Прилагам копия на следните съдебни актове:


- Решение № 15122 от 18.11.2011 г. по адм. дело № 11242/2011г. на ВАС


- Решение № 9680 от 27.06.2013г. по адм. дело № 5791/2013 г. на ВАС


 


 


 


КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ –


ОМБУДСМАН НА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ