Омбудсманът предлага спешни мерки в защита на децата с един родител

Става дума само за 5 430 сираци, с колко ще обеднее държавата, пита Манолова

виж повече >

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова


24 март 2009 г.


Уважаеми господин Ганев,

след като ни беше обърнато внимание от Ваша страна за някои текстове, заложени в процедурата за избор на директори на структурни звена в системата на Селскостопанска академия, които пораждат съмнение за отсъствие на прозрачност в провежданите конкурси, Управителният съвет на Селскостопанска академия извърши изискващата се актуализация на процедурата.

С настоящето писмо искаме не само да Ви информираме за извършеното, но и да Ви благодарим за навременните действия от Ваша страна, с които се гарантира прозрачност при провеждането на избори за директори на структурни звена в Селскостопанска академия.

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова