Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН
24 юни 2020 г.РЕШЕНИЕ


№ 80- 239


                                  гр. София, 24 юни 2020 г.


за одобряване на Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман


Омбудсманът на Република България на основание чл. 2 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана във връзка с чл. 11 от Закона за омбудсмана


РЕШИ:


одобрявам Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман


I. Предлагане на кандидати за заместник-омбудсман и представяне на документите им


1. Предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека. Предложенията се внасят в писмена форма в администрацията на омбудсмана на адрес София, ул. Георг Вашингтон №22 или на електронна поща ombudsman@ombudsman.bg в 7 (седем) дневен срок от деня на публикуването на Процедурните правила на официалната интернет страница на омбудсмана www.ombudsman.bg.


2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които съдържат и аргументация за професионалните и морални качества на съответния кандидат и доказан опит в сферата на правата на човека. Към предложението се прилагат следните документи:


А) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1, неразделна част към настоящото решение;


Б) подробна автобиография;


В) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;


Г) мотивационно писмо от кандидата, представящо концепция за работата като заместник-омбудсман;


Д) декларация по образец – приложение № 2, неразделна част към настоящото решение, че отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9 от Закона за омбудсмана;


Е) документи по чл. 9 от Закона за омбудсмана, удостоверяващи, че кандидатът има професионален опит в сферата на правата на човека;


Ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български гражданин към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, по образец съгласно приложение № 3, неразделна част към настоящото решение.


II.  Публично оповестяване на документите


1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на официалната интернет страница на омбудсмана не по-късно от 7 (седем) дни преди изслушването. Публикуват се наименованието и мотивите на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза, предложило съответната кандидатура. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.


2. Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, не по-късно от 3 (три) дни преди изслушването на кандидатите могат да представят становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в администрацията на омбудсмана въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, ул. Георг Вашингтон № 22 или на електронна поща ombudsman@ombudsman.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на омбудсмана при спазване на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.


ІІІ. Изслушване и оценяване на кандидатите за заместник-омбудсман


1. Провежда се публично изслушване на предложените кандидати за поста заместник-омбудсман, което се излъчва в реално време на официалния канал на омбудсмана в youtube - www.youtube.com/channel/UCBVfPVXcKal2YPMXf87Hgtg и БНТ2.


2. Изслушването се провежда пред Комисия по оценяването, съставена от членове на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана.


3. В залата по време на изслушването присъстват омбудсмана, членовете на Комисията по оценяването, вносителите на предложенията за заместник-омбудсман и кандидатите при спазване на всички правила за поведение в условията на извънредна епидемична обстановка.


4. Изслушването на кандидатите се провежда по азбучен ред на собствените имена. При повече от двама кандидати, във връзка с извънредна епидемична обстановка, е възможно кандидатите да бъдат допускани за изслушване по един.


5. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.


6. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 5 (пет) минути. Представянето включва и данни за професионален опит в сферата на правата на човека, мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.


7. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи мотивацията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 10 (десет) минути.


8. Омбудсманът представя в резюме постъпилите становища и въпроси към кандидатите.


9. На кандидатите се предоставя време за отговор по всички поставени въпроси до 15 (петнадесет) минути.


10. Членовете на Комисията по оценяването могат да задават въпроси на кандидата.


11. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 10 (десет) минути.


12. От изслушването се изготвя аудио запис, който се публикува на сайта на омбудсмана /www.ombudsman.bg/.


13. Оценката на кандидатите се осъществява от Комисията по оценяването по методика, предварително оповестена на сайта на омбудсмана.


14. Комисията по оценяването класира кандидатите в съответствие с броя на получените точки и предлага на омбудсмана кандидата с най-висок резултат.


15. Резултатите от изслушването се оповестяват до 3 (три) дни на официалната интернет страница на националния омбудсман www.ombudsman.bg.

                                        ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА

                                         
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Приложенията към Решение № 80-239 на Омбудсмана на Република България от 24 юни 2020 г. може да намерите ТУК