Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА


Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
 • държавните и общинските органи и техните администрации;
 • лицата, които предоставят обществени услуги, като например – топ­ло­фи­ка­ционни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здра­веопазване и др.
 • администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Можете да се обърнете към омбудсмана и със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

В КОИ СЛУЧАИ ОМБУДСМАНЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСИ


Омбудсманът НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които се отнасят до:

 • работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
 • осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;
 • частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове;
 • спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
 • не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОМБУДСМАНА

Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност.
Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават и деца.
Граждански и неправителствени сдружения, браншови, работодателски и други организации също могат да се обръщат към омбудсмана когато считат, че са налице лоши административни практики, злоупотреби или условия за нарушаване на правата и свободите на гражданите.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ

За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на подателя за резултатите от работата по жалбата е необходимо тя да съдържа следната информация:
 • Име на подателя
 • Постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция
 • Телефон за връзка
 • Пълно, точно и ясно описание на нарушението, като се посочват конкретните факти, свързани със случая, времето на извършване на нарушението, регистрационен номер и дата на свързаните с нарушението документи или административни актове, посочени в жалбата. Препоръчително е да се избягва позоваването на събития и лица, които не са пряко свързани с описвания проблем.
 • Точни и актуални данни за нарушителя.
 • Информация дали същият случай се разглежда от съд или прокуратура към момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания на въпроса в държавни или общински органи или в съда.
 • Конкретните резултати, които жалбоподателят очаква в резултат от намесата на омбудсмана.
 • Копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или отказа на други държавни органи да решат въпроса, ако има такива.

НЕЩО ВАЖНО

Изчерпателната информация е важна за успешното разглеждане на случая в разумен срок. Липсата на някои от изброените данни не може да бъде основание да се откаже приемане на жалбата, но ще забави разглеждането й. Приемащият служител може да поиска от гражданина уточняваща информация и едва след получаването й да впише жалбата в регистъра на жалбите и сигналите и да я предаде за разглеждане.


НА КАКЪВ ЕЗИК МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА

Официалният език, на който се подават жалби и сигнали и на който се съставят отговорите на омбудсмана, е български. Изключения се допускат за граждани, които не знаят български език.
Жалбите изпратени в електронен вид на български език трябва да бъдат написани на кирилица. Изключение правят жалбоподателите, живеещи в чужбина, които не притежават необходимия софтуер.

Данни за подателя

Орган, администрация или лице, срещу което се подава жалбата *

Описание на проблема *

Конкретно искане *

Описаният проблем разглежда ли се (разглеждан ли е) от други държавни институции или съдебни органи? От кои? *

Допълнителни документи, приложени към жалбата

If you can read this, you do not have images enabled.No problem, just leave the textbox below empty.

Полетата, обозначени със *, са задължителни