Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Протокол за взаимодействие между омбудсмана на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Днес, 16 януари 2007 г., Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България,

    Отчитайки статута на омбудсмана като висш и независим конституционен орган, който се застъпва за правата и свободите на гражданите и

    обществената роля на КНСБ като структура на гражданското общество, която брани трудовите, осигурителните и синдикални права,

    Изхождайки от общото си принципно разбиране за:

    1.Върховенството на правата и свободите на гражданите;

    2.Принципите на европейския социален модел и на европейските индустриални отношения,

    Убедени, че основните предизвикателства пред развитието на страната през следващите години са:

    1.Гарантиране на гражданските, политическите, трудовите, социалните и икономическите права;

    2.Гарантиране на справедлив правов и социален ред, на равенство на всички пред закона и равни възможности за личен просперитет;

    3.Гарантиране на прозрачност в управлението и ефикасна борба с корупцията;

    4.Политиките на пазара на труда, които отговарят на националните нужди и на европейските стандарти;

    5.Осигуряване на ефикасна и справедлива социална закрила на уязвимите групи и предотвратяване на дискриминацията,

    Водени от стремежа за пълна и всеобхватна защита на трудовите и осигурителните права на всеки български гражданин, както и от разбирането, че е необходим обществен контрол за тяхното спазване,

    Като се основават на универсалните ценности на човешкото достойнство, свободата, равноправието и солидарността, както и на Конституцията, законите, ратифицираните международни договори, по които България е страна и Европейското законодателство,

    Подписват този протокол с цел:

    Установяване на трайно и резултатно сътрудничество и взаимодействие за защита на правата и свободите на гражданите, гарантирани от българското и европейското законодателство, в това число:

    1.Право на добро управление;

    2.Право на труд и упражняване на свободно избрана професия;

    3.Трудови и осигурителни права;

    4.Право на здравословни, безопасни и достойни условия на труд;

    5.Право на достъп до социална сигурност и социална защита;

    6.Право на бързо и ефективно правораздаване в областта на индивидуалните трудови спорове;

    7.Право на свободно сдружаване на работниците и служителите за защита на интересите им;

    8.Право на еднакво третиране.

    ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

    1.Обмен на информация относно проблемни области в действащата законова и подзаконова нормативна уредба и разработване на предложения за преодоляването им;

    2.Сътрудничество при разглеждане на случаи, свързани с нарушаване на трудови и осигурителни права на работници или служители;

    3.Организиране на дискусионни форуми и обучения по теми, свързани със защитата на гражданските, трудовите и осигурителните права;

    4.Съвместни инициативи за сезиране на компетентни институции във връзка с констатирани нарушения на гражданските, трудовите и осигурителните права;

    5.Набелязване на мерки за ограничаване на дейността на т.н. „неформална икономика” и отрицателните последици, които тя генерира в обществото и държавата като цяло.

    ОСНОВНИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

    1.Формиране на съвместна експертно-координационна група;

    2.Периодични срещи, свързани с преглед на нормативната уредба, съдебната и административна практика и по обществено значими проблеми и сигнали на граждани.

    3.Съвместни инициативи, свързани със спазването и защитата на правата на гражданите;

    4.Информиране на обществото по подходящ начин за дейността по настоящия протокол.

    Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати периодично извършват преглед и оценка на резултатите от изпълнението на този протокол и при необходимост, набелязват нови конкретни съвместни дейности.

    Протоколът за взаимодействие е открит и за други органи, институции и организации, които биха приели да се присъединят към него, за да дадат своя принос в общите усилия за ред, законност и защита на правата и свободите на гражданите в Република България.

    Протоколът е съставен в два идентични екземпляра – по един за всяка от страните.

ГИНЬО ГАНЕВ,     ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ,

ОМБУДСМАН НА               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ