Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между омбудсмана на Република България и Сметната палата на Република България    Убедени, че в своята дейност държавните и общинските органи трябва да зачитат не само върховенството на закона, но и върховенството на правата на човека, като фундаментални ценности на европейския правен ред;

Отчитайки необходимостта от утвърждаване на правото на всеки граждани на добро управление и добра администрация като обществена норма и правила за поведение на администрацията в цялата нейна йерархия;

Като изразяват своето принципно разбиране, че взаимодействието между омбудсмана, като носител на гражданския контрол и Сметната палата, като контролен орган за спазване на финансовите правила в работата на държавните и общинските органи, има определящо значение за изграждането на една компетентна и човечна администрация в нашата страна,

 


Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев

и

Председателят на Сметната палата Валери Димитров,


    Подписват днес, 15 февруари 2007 г., настоящето Споразумение за взаимодействие и сътрудничество, насочено към преодоляване на проявите на лоша администрация и незачитане на правата на гражданите от държавните и общинските органи.

    Страните изразяват своята обща воля за:

? зачитане на независимостта на двете институции и на техните правомощия, дадени им от Конституцията и законите на Република България;

? съвместни действия за гарантиране на върховенството на закона и на върховенството на правата на човека при функционирането на държавните и общински органи и администрации;

? съчетаване на усилията на омбудсмана и Сметната палата за по-пълно спазване от страна на българските държавни и общински органи на идеите и принципите, отразени в Кодекса за добро поведение на администрацията, приет от Европейския парламент и на правото на добра администрация, установено в чл. 41 от Хартата за основните свободи на Европейския съюз.

    Сътрудничеството и взаимодействието между омбудсмана и Сметната палата ще имат следните по-конкретни направления:

? Обмен на информация, а при необходимост и съвместни действия, за предоляване на:

    - случаи на лоша администрация и незачитане на правата на гражданите, констатирани при проверки на двете институции в органите на държавната и местната власт;

    - преодоляване на слабости и недостатъци в системите за финансово управление и контрол и вътрешния одит в организациите от публичния сектор.

? Обмен на информация за констатирани при проверки на двете институции области с повишен риск от допускане на грешки, нарушения или нередности в административната дейност и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба.

? Обмен на информация и сътрудничество при разглеждане на случаи, свързани с корупционни практики, които се разглеждат от омбудсмана и/или Сметната палата.

? Взаимен обмен информация за дадени препоръки, стандарти, методически указания, наръчници и др., с които всяка от институциите разполага и които имат отношение към областите на сътрудничество по настоящото споразумение.

? Омбудсманът изпраща за сведение на Сметната палата своя годишен доклад пред Народното събрание, както и други по-важни свои становища и доклади.

? Сметната палата изпраща за сведение на омбудсмана становището си по чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

? Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между институцията на омбудсмана на Република България и Сметната палата се осъществяват от омбудсмана и председателя на Сметната палата.

? Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват от упълномощени от омбудсмана и от председателя на Сметната палата длъжностни лица.

 


ГИНЬО ГАНЕВ,     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ,

ОМБУДСМАН НА         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ