Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между омбудсмана на Република България и Сметната палата на Република България    Убедени, че в своята дейност държавните и общинските органи трябва да зачитат не само върховенството на закона, но и върховенството на правата на човека, като фундаментални ценности на европейския правен ред;

Отчитайки необходимостта от утвърждаване на правото на всеки граждани на добро управление и добра администрация като обществена норма и правила за поведение на администрацията в цялата нейна йерархия;

Като изразяват своето принципно разбиране, че взаимодействието между омбудсмана, като носител на гражданския контрол и Сметната палата, като контролен орган за спазване на финансовите правила в работата на държавните и общинските органи, има определящо значение за изграждането на една компетентна и човечна администрация в нашата страна,

 


Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев

и

Председателят на Сметната палата Валери Димитров,


    Подписват днес, 15 февруари 2007 г., настоящето Споразумение за взаимодействие и сътрудничество, насочено към преодоляване на проявите на лоша администрация и незачитане на правата на гражданите от държавните и общинските органи.

    Страните изразяват своята обща воля за:

? зачитане на независимостта на двете институции и на техните правомощия, дадени им от Конституцията и законите на Република България;

? съвместни действия за гарантиране на върховенството на закона и на върховенството на правата на човека при функционирането на държавните и общински органи и администрации;

? съчетаване на усилията на омбудсмана и Сметната палата за по-пълно спазване от страна на българските държавни и общински органи на идеите и принципите, отразени в Кодекса за добро поведение на администрацията, приет от Европейския парламент и на правото на добра администрация, установено в чл. 41 от Хартата за основните свободи на Европейския съюз.

    Сътрудничеството и взаимодействието между омбудсмана и Сметната палата ще имат следните по-конкретни направления:

? Обмен на информация, а при необходимост и съвместни действия, за предоляване на:

    - случаи на лоша администрация и незачитане на правата на гражданите, констатирани при проверки на двете институции в органите на държавната и местната власт;

    - преодоляване на слабости и недостатъци в системите за финансово управление и контрол и вътрешния одит в организациите от публичния сектор.

? Обмен на информация за констатирани при проверки на двете институции области с повишен риск от допускане на грешки, нарушения или нередности в административната дейност и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба.

? Обмен на информация и сътрудничество при разглеждане на случаи, свързани с корупционни практики, които се разглеждат от омбудсмана и/или Сметната палата.

? Взаимен обмен информация за дадени препоръки, стандарти, методически указания, наръчници и др., с които всяка от институциите разполага и които имат отношение към областите на сътрудничество по настоящото споразумение.

? Омбудсманът изпраща за сведение на Сметната палата своя годишен доклад пред Народното събрание, както и други по-важни свои становища и доклади.

? Сметната палата изпраща за сведение на омбудсмана становището си по чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

? Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между институцията на омбудсмана на Република България и Сметната палата се осъществяват от омбудсмана и председателя на Сметната палата.

? Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват от упълномощени от омбудсмана и от председателя на Сметната палата длъжностни лица.

 


ГИНЬО ГАНЕВ,     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ,

ОМБУДСМАН НА         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ