Омбудсманът Диана Ковачева инициира онлайн обсъждане на Законопроекта за защита от домашното насилие

Омбудсманът Диана Ковачева организира онлайн обсъждане на Законопроекта за защита от домашното насилие. Идеята на дискусията е да се чуят всички гледни точки, с убеждението, че подобен проект трябва да се ползва със силна обществена подкрепа и доверие.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между омбудсмана на Република България и националното представителство на УНИЦЕФ за България

Омбудсманът на Република България

и

Националното представителство на УНИЦЕФ за България,

наричани по-долу „страните”,

В желанието си за разбирателство и сътрудничеството в областта на ефективната защита правата на всяко дете в Република България и подобряване на тяхното благосъстояние

се споразумяха за следното:


    Преамбюл

Приемайки за основен приоритет в бъдещата съвместна работа на страните постигането на Целите на хилядолетието за развитие и гарантиране на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето;

Осъзнавайки, че правата на децата са превърнати в кауза на обединена Европа;

Основавайки се на международните и националните инструменти за закрила правата на децата;

Убедени, че само с активно сътрудничество между институциите, неправителствения сектор и отделните граждани може да се гарантира постигането на реални резултати за децата и семействата,

страните съставиха настоящия

Меморандум за разбирателство и сътрудничество и се съгласиха за следното:


    Чл. 1

Целите на разбирателството и сътрудничеството са:

1.1. съдействие за подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти и гражданското общество за ефективна защита на правата на децата;

1.2. подкрепа на местната власт в процеса на децентрализацията на услугите за деца при спазване на техните права, подпомагане на семействата и изготвяне на изпреварващи стратегии като условие за превенция;

1.3. съвместна работа за информиране на обществото и институциите за проблемите по закрила на децата и семействата, гарантиране благосъстоянието на децата и спазване на техните права;

1.4. повишаване на чувствителността на българското общество за познаване, зачитане и спазване на правата на децата и осъзнаване отговорностите на всеки гражданин.

    Чл. 2

Области на сътрудничество

Страните си сътрудничат в следните области;

2.1. междуинституционално сътрудничество и координация в областта на правата на децата;

2.2. стартиране и участие в информационни кампании за правата на децата;

2.3. установяване и разпространение на добри практики за успешни административни решения при прилагането на Закона за закрила на детето;

2.4. обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, насочени към децата и семействата;

2.5. провеждане на съвместни срещи и дискусии по проблемите на правата на децата и закрилата на децата и семействата;

2.6. участие в обучения, семинари и конференции, организирани от всяка от страните, които спомагат за подобряване на информираността и укрепват капацитета на двете страни по споразумението за прилагане правата на децата и системата за закрила на децата и семействата

2.7. Други съвместни инициативи и начинания, непредвидени в този документ.

    Чл. 3

Условия на сътрудничество

3.1. Дейностите по реализацията на настоящия меморандум за разбирателство и сътрудничество се координират чрез Програмните Директори “Детски и младежки програми” и “Социално политика и планиране” в УНИЦЕФ, а от страна на Институцията на омбудсмана в Република България - от определения координатор по правата на децата.

    Чл. 4

Влизане в сила

4.1. Меморандумът за разбирателство и сътрудничество влиза в сила от датата на подписването му.

    Чл. 5

Продължителност

5.1. Меморандумът за разбирателство и сътрудничество е валиден до приключване на Програмата на УНИЦЕФ с Правителството на Република България, в края на м. декември 2009 г.

    Чл. 6

6.1. Този меморандум за разбирателство и сътрудничество се подписва на английски и български език. В случай на противоречия между английската и българската версия правото на приоритет принадлежи на българската версия.

6.2. Меморандумът може да бъде изменян по споразумение между страните, всяка от които следва да разглежда внимателно всяко искане на другата страна за подобни изменения.

    Подписан в София на 20 март 2007 г.