Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Пари" / 07 март 2011г.
Омбудсманът иска по-ясни правила за лихвите по кредитите


Според Константин Пенчев банките може без контрол да променят лихвите и да ощетяват клиентите си
Правата на гражданите не са защитени в достатъчна степен и често са наруша­вани от кредитните инсти­туции. Това пише омбуд­сманът Константин Пенчев в писмо с препоръки до министъра на финансите Симеон Дянков и управи­теля на БНБ Иван Искров. Повод за това са подадени до него жалби.
 
Необективните промени
Според Пенчев най-големият проблем е възможността банките едностранно да променят лихвения процент по вече отпуснати заеми. Законът за кредитните ин­ституции дава възможност на банките да определят ус­ловията, при които може да
се променя лихвата по кре­дити, без да спазват някакви установени критерии. „По този начин няма възмож­ност за контрол от страна на БНБ доколко условията, определени от банката, при които може да се променя лихвата, са обективни и оп­равдани или са средство за необосновано прехвърляне на определени рискове от кредитната институция на кредитополучателите", ка­тегоричен е омбудсманът. Той напомня и че според Закона за защита на потре­бителите кредитните ин­ституции може без предиз­вестие да променят лихвен процент, дължим от или на потребителя.
 
Без контрол
„На практика се оказва, че законът позволява на банките да променят ед­ностранно лихвените про­центи, без критерии за ус­ловията на тази промяна и без контрол", констатира омбудсманът. Това е нормативно позволено и в Закона за потребителския кредит. Основният проблем е в дефиницията на „референтен лихвен процент" - лихвеният процент, който кредиторът използва като базов при изчисляване на лихвата по кредита. В пис­мото си Константин Пенчев
пише, че с тази дефиниция отново се дава възможност на банката едностранно да променя лихвения процент. Тя просто трябва да избере опцията референтният лих­вен процент да е индекс, из­числяван по определена от нея методология. Тя обаче не подлежи на контрол.
„Възможността да се про­менят едностранно догово­рите за кредит, без обектив­ни критерии за условията на тези промени, поражда съмнение за противоконституционност", заявява в писмото си Пенчев.
 
По-бързо
В него омбудсманът на­стоява и за максимално бързо прилагане на Закона за ограничаване на плаща­нията в брой. Според не­го плащания към бюджета може да се правят на ПОС устройства.„Апелирам сро­ковете за преминаване към този вид разплащане да бъ­дат възможно най-кратки", пише Пенчев.