Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

В-к "Капитал"/ 1 май 2008 г.

Кой може да има аптекиКазусът за собствеността и веригите аптеки стигна до Конституционния съд

Автор: Десислава НИКОЛОВАЩе бъде ли отменено изискването само фармацевт да бъде собственик на аптека, и то само на една, преди Европейската комисия да е наложила на България поредната санкция - този път заради нарушаване на правата на потребителите и ограничаване на стопанската инициатива и правото на собственост.

Отговорът е в ръцете на Конституционния съд, който трябва да се произнесе по искането на националния омбудсман Гиньо Ганев ограничението „един фармацевт - една аптека” да бъде обявено за противоконституционно. Еврокомисията наскоро стартира наказателна процедура срещу страната ни по жалба на собствениците на аптечни вериги, които трябва да затворят обектите си заради рестриктивните разпоредби в приетия през миналата пролет Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Според юристите този текст е рекордьор по нарушения той противоречи едновременно на седем члена от българската конституция и на още седем текста от международни договори, по които България е страна. Включително нарушава европейското общностно право и принципите на свободно движение на капитали и свободата на установяване. Според Комисията за защита на конкуренцията ограничението е непазарно и тя вече препоръча то да бъде отменено. Според Европейската комисия България ще бъде присъединена към делата за нарушаване на общностното право. Година след като забраната на веригите аптеки беше одобрена от парламента, вече и вносителите на ограничението „един фармацевт - една аптека” не вярват в него. Част от обектите, които участваха във вериги, бяха закрити и броят на аптеките е намалял от 4300 на 3800. Това е във вреда на крайния потребител. Първо, ограничава се достъпът му до фармацевтични услуги и възможността за избор между повече конкуриращи се обекти, особено в малките населени места. Създават се условия за нарастване на цените, защото малките аптеки не могат да постигнат икономия от мащаба за разлика от аптечните вериги, които по правило ползват по-големи отстъпки от доставчиците и имат възможност да продават на по-ниски цени.

По думите на Гиньо Ганев не е работа на един фармацевт да бъде мениджър и не е редно образователният ценз да дава предимство на едни граждани спрямо други при стопанската инициатива. Според експертите на омбудсмана със спорния текст се нарушава конституцията, според която инвестиционната и стопанската дейност се закрилят от закона и се дават еднакви правни условия за всички. „Европейският съд е приел, че застраховка „Професионална отговорност” и личното участие на магистър-фармацевта при отпускането на лекарства в аптеката са достатъчни да гарантират здравето на пациентите”, отбелязва адвокат Николай Вълков от екипа на омбудсмана.

Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, която обединява собствениците на около 500 обекта в България, смята, че ограничението обслужва интересите само на съсловната организация, която иска да запази за своите членове монопол на пазара. Българският фармацевтичен съюз оспорва адекватността на внесения от омбудсмана иск. От съсловната организация припомниха, че Конституционният съд вече се е произнесъл по въпроса със собствеността през 1998 г. и в решението му е записано, че продажбата на фармацевтични продукти не е просто търговска, а строго професионална дейност, която подлежи на държавно регулиране. „Тя се отнася до конституционно защитени ценности като животът и здравето на хората. В мотивите пише още, че „от конституционна гледна точка няма пречка в различни периоди да се даде различна уредба на правото да се откриват аптеки. Народното събрание по целесъобразност може да отмени вече създадена либерална уредба и да въведе ограничения, както и обратното”, припомнят от БФС. Според адвокат Вълков обаче в досегашната практика не е налице силата на нещо присъдено или изричната забрана на веригите аптеки. Освен това става дума за норми на изцяло нов закон и нови искания за противоконституционност.

***

10 причини да отпадне текстът „един фармацевт - една аптека”

-Изискването фармацевтът да е едновременно и търговец раздвоява усилията и времето му. Като управител главната му цел е не защитата на здравето на клиентите, а търговската печалба, защото доходите му зависят от нея

-Проучванията на общественото мнение показват, че за хората няма значение чия собственост са аптеките, а кои и как ги обслужва 6 тях

-Задълбочава се проблемът с липсата на аптеки в малките населени места -заради малкия обем търсене всяко ЕТ или ЕООД би фалирало. У нас има над 100 населени места без нито една аптека, както и такива, при които най-близката аптека е на 60 км

-Наличието на фармацевт и управител създава Възможност за контрол и затруднява незаконната продажба на лекарства. Такъв контрол в момента няма

-Според ЕК общественият интерес е гарантиран от изискването във всяка аптека да е налице по всяко време специалист - дипломиран фармацевт и за всеки фармацевт да е сключена застраховка „Професионална отговорност” - за вредите, които е възможно да причини на клиентите при некачествено изпълнение на задълженията си

-Организационни форми на ЕТ и ЕООД са предназначени за осъществяване на търговска дейност 6 малки мащаби и не са привлекателни за инвестиции

-В дългосрочен план ограничението ще доведе до, задържане на технологичното и икономическото развитие на аптеките, по-неефективен мениджмънт, влошени финансови резултати и оттам - влошено обслужване и по-високи цени на лекарствата

-Според КЗК принципът създава изключително право за осъществяване на определена дейност, с което се ограничава конкуренцията над необходимия предел за гарантиране на обществения интерес

-Разпоредбата е в пряко противоречие с конституцията - не предоставя еднакви правни възможности за стопанска дейност на всички физически и юридически лица.

-България нарушава принципа на свободно движение на капитали и свободата на установяване, гарантирани от Договора за Европейската общност

* По опорните точки на омбудсмана в искането до Конституционния съд
***

Европейската практика

Първият закон за аптеките, известен като писмен паметник, е законът на Нюрнберг с дата 1546 г. Практиката един фармацевт (или лекар) да има само по една аптека датира от времето на феодализма, градовете държави и гилдиите на занаятчиите. Именно така е залегнала и в законодателството на част от старите страни, членки на ЕС. В момента в 14 от общо 27 държави членки има ограничения в собствеността на аптеките, които облагодетелстват фармацевтите. Но дори и в повечето от тях аптекарите имат право на четири аптеки (Германия, Италия), три аптеки (Дания, Финландия) или клонове (Франция, Португалия). В Австрия, Кипър и Испания съдружник може да е нефармацевт. В ЕС няма директиви, които уреждат медицинските услуги, и законите са въпрос на национално законодателство, стига да не нарушават Договора за Европейската общност и правата на собственост, свободно движение на капитали и услуги. Заради такова нарушение в момента тече наказателна процедура и дело в Европейския съд срещу Италия, към което са присъединени Австрия, Испания, Германия и франция. Очаква се въпреки по-либералния си режим на собственост в сравнение с България те да бъдат осъдени да променят законите си. Европейският съд вече осъди Гърция заради ограничителен текст, който предвижда само оптици да са собственици и управители на магазини за очила.