Десетки нови жалби до Омбудсмана от Перник, хората се жалват от „студено“ парно

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати втора препоръка, в рамките на един месец, до министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов, с настояване да бъдат предприети своевременни действия за контрол по отношение на „Топлофикация Перник“ АД, с цел гарантиране сигурността на снабдяването с топлинна енергия на неговите битови клиенти и устойчиво изпълнение на показателите за качество на топлоснабдителните услуги.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Седмична поща"/2 август 2008 г.

Открита трибуна в "Седмична поща" - по повод публикуванотоОмбудсман на Република БългарияВсе пак адекватен отговор имаПо повод изпълнената с неверни факти и откровени лъжи публикация в рубриката «Открита трибуна» на вашия вестник от 26.07.2008 г., подписана от Николай Начев, настоявам да направите публично достояние истинските факти, които опровергават напълно неговите грубо тенденциозни твърдения.

Жалбата на Николай Начев е депозирана в приемната на омбудсмана на 26.03.2008 г. След направената проверка се установи следното:

1. Мария Начева е обезщетена на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, чл. 5 и чл. 6 от Закона да обезщетяване на собственици на одържавени имоти /ЗОСОИ/ за имот находящ се на ул. „Димитър Трайкович” № 1. Издадена е Заповед № 21-317/1999 г. на областния управител, с която е уважено правото на обезщетение с жилищни компенсаторни записи. С друга Заповед № 23-087/2000 г. на областния управител е утвърдена оценка. Стойността на обезщетението в жилищни компенсаторни записи е в размер на 10 700 лв., съгласно наследствената квота по Закона за наследството. С многобройни писма г-н Начев е поискал от областната управа на София да закупи държавно жилище от ведомствения жилищен фонд с притежаваните от него жилищни компенсаторни записи.

2. В чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) изрично е посочено при какви условия може да се закупи жилище от държавния фонд, като за имота (държавна собственост) се провежда търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/. Освен това в чл. 46, ал. 2 от ЗДС дава право само на държавни служители и служители по трудово правоотношение да закупят жилища – държавна собственост без търг, ако отговарят на условията посочени в ЗДС и ППЗДС. Г-н Начев не отговаря на тези законови изисквания и няма никакво право да иска от държавните органи да удовлетворяват неговите незаконни претенции.

3. Във връзка с другото искане на Николай Начев за изплащане на компенсаторните инструменти на съпругата му, Мария Начева, по левовата им равностойност от Министерството на финансите, Областната администрация на София се е произнесла с отказ, тъй като приетото изменение на чл. 7, и приемането на ал. 2 и ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСВОНИ/, дава право за изплащане на компенсаторните записи по номиналната им цена, само на лицата, чийто имоти са отнети на основание чл. 7 от ЗВСВОНИ и са възстановени на бившите собственици с влязло в сила съдебно решение. От представените документи става ясно, че Мария Начева, довереница на г-н Начев, не попада в тази хипотеза, тъй като тя и другите съсобственици на одържавения имот не за завели съдебен иск по чл. 7 от ЗВСВОНИ във връзка с чл. 108 от ЗС.
Единствената възможност за Николай Начев е да се възползва от възможностите, които предоставя глава ІІІ, чл. 8 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти, като има правото да търгува с тях на специален регулиран пазар на ценни книжа при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти.

4. Областната администрация на София многократно и аргументирано е отговаряла на жалбите на Николай Начев. Поради това намирам за напълно неоснователно твърдението му за проявена лоша административна практика. По повод писмото, с което е приключена проверката на омбудсмана по жалбата на Николай Начев трябва да се подчертае, че едно подробно позоваване на множество членове и алинеи, закони и правилници нямаше да допринесе за удовлетвореността на г-н Начев. Още повече, че той очевидно недобросъвестно тълкува нормативната уредба само в изгода на своите напълно незаконни претенции.
Омбудсманът счита, че актовете и действията от страна на областната администрация на София са напълно коректни. Нещо повече, в духа на добрите европейски практики, омбудсманът счита за недопустимо подобно поведение на един гражданин, който очевидно недобросъвестно залива администрацията с многобройни искания и жалби по един и същи въпроси, на които е многократно и обосновано отговорено. Това води до разхищение на бюджетни средства и на време на експертите в държавната администрация, което ощетява правата на всички останали добросъвестни граждани, чиито справедливи и законосъобразни искания следва да бъдат разглеждани в разумен срок.

В заключение, бих искал да изтъкна недоумението си от практиката в един уважаващ себе си вестник да бъдат публикувани напълно непроверени информации и „мнения”, с които по арогантен начин се уронва авторитета на държавните институции. Нима под заглавието „Открита трибуна” трябва да се разбира „трибуна на лъжата и клеветата”?
Бих искал да Ви припомня, че както органите на властта трябва да спазват законите на страната, така и медиите трябва да съблюдават най-малкото Етичния кодекс на българските медии, с който са установени минималните изисквания за професионализъм в журналистиката. Ако са истински медии, които служат на истината и обществения интерес.

Настоявам, в съответствие с т. 1.2.1 от посочения Етичен кодекс да публикувате това мое писмо. Извиненията оставям на вашето чувство за професионален морал и гражданска съвест.
С уважение, Гиньо Ганев