Депутатите приеха в пленарна зала доклада на Омбудсмана за дейността на институцията през 2019 г.

Доц. Диана Ковачева: Само за 2 месеца на COVOD-19 жалбите скочиха с 30%

виж повече >

DNES + / 07 декември 2010г.Омбудсманът препоръча промени в Закона за устройство на територията

Националният омбудсман Константин Пенчев изпрати на председателя на НС, министър-председателя, министъра на регионалното развитие, директора на Дирекцията за национален строителен контрол и председателя на Националното сдружение на общините своя позиция относно необходимостта от промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) за подобряване на административния контрол по строителството, в защита на правата на гражданите и обществения интерес.
В последните месеци при омбудсмана постъпиха множеството жалби и сигнали от граждани, засегнати от провежданите напоследък акции по събаряне на незаконни обекти в различни населени места, съобщават от пресцентъра на омбудсмана. В резултат на направения анализ на проблемите с незаконното строителство, националният омбудсман констатира, че компетентните органи и особено общинските не упражняват системен и своевременен контрол и превенция, за да не се допускат незаконни строежи.
В позицията на омбудсмана пише: "За съжаление, един от основните изводи в направения анализ е, че не предприемането на действия или несвоевременната намеса създават убеждение у гражданите, че може да се строи незаконно или че компетентните органи са безсилни да се справят с този проблем. Търпимостта към незаконното строителство и несвоевременното прилагане на закона създават обществено недоволство". Според омбудсмана, начинът, по който е уреден административният контрол по строителството в действащия ЗУТ, води до дуализъм във функциите на ДНСК и общинските администрации, прехвърляне на отговорността между тези органи и неефективност на проверките, забавяне при изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и липса на превантивен контрол от страна на общинските и държавните контролни органи в хода на строителството на обектите, с оглед отстраняване на допуснати отклонения и незаконно строителство, преди окончателното завършване на строежите.
Омбудсманът е категоричен, че в ЗУТ са предвидени достатъчно сериозни санкции за нарушителите, но е справедливо тези санкции да се прилагат в случай, че нарушенията са реализирани въпреки направените от компетентните контролни органи необходими предписания. При липса на превантивен контрол на строителството от компетентните органи, не е справедливо единствено гражданите да понасят санкцията по премахването. Необходимо е тази санкция да се обвързва с налични конкретни предписания.

Конкретните препоръки в позицията на омбудсмана към МРРБ и ДНСК, които, съвместно с Националното сдружение на общините, подготвят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, са да обсъдят необходимостта от законодателни промени, които да доведат до: ясно разграничаване на отговорностите на общинските администрации и ДНСК за постигане на по-голяма ефективност в контрола на строителството, в защита на правата на гражданите и обществения интерес.
Регламентиране на надежден контрол върху общинските органи, на които се възлагат функции за контрол по строителството, включително и налагане на административно-наказателна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията им. Освен това омбудсманът препоръчва да се направи оценка на административния капацитет на органите за контрол по строителството, особено в общините и където е нужно да се обезпечи повишаването му, с оглед своевременното осъществяване на контрола по строителството и приключването на образуваните преписки в съответствие с ново предвидените отговорности.