Индекс на мнението на общинските администрации

Представителите на местната администрация дават отговор на въпроси, свързани с приложението на конкретни механизми на доброто управление. Стойността на Индекса на местната администрация е 80,34 пункта.

Проучването е осъществено сред служителите на местната администрация на 85 общини, разпределени в съответствие с предварително заложените критерии. Участниците в проучването са представители на следните позиции в местната администрация: секретар на община (в преобладаващия брой случаи), директори на дирекции, както и заместник кметове и експерти в ограничен брой случаи.

За представянето на резултатите е направена класификация по броя на населението на общините, както следва: малки общини с население до 10 000 души, средни общини с население от 10 000 до 60 000 души, големи общини с население над 60 000 души.

Основни изводи и препоръки

В преобладаваща част от общините са въведени в различна степен почти всички проучвани механизми за прилагане на принципите на добро управление. В голямата си част отговорите, които представителите на общините дават на поставените въпроси, могат да бъдат определени като положителни.

В  по-ниска степен се прилагат следните механизми:

•    провеждане на изнесени сесии на общинския съвет и заседания на постоянните комисии в отделни кметства;

•    предоставяне на възможност за подаване по електронен път от гражданите на заявление за достъп до публична информация;

•    наличие на „горещ” телефон в общината;

•    приемане и публикуване на етичен кодекс за поведение и превенция на конфликт на интереси на общински съветници и служители в общинската администрация;

•    приемане на ясни процедури за участие на представители на гражданите в работата на постоянните комисии на общинския съвет;

•    организиране на местни референдуми или допитвания до гражданите по въпроси от значим обществен интерес;

•    създаване на обществени съвети с участието на представители на гражданското общество за осъществяване на консултации по значими за общината въпроси;

•    изготвяне на оценка на потребностите от публични услуги.

Прави впечатление относително високият дял неотговорили на част от зададените въпроси, като напр.:

•    Публикуване на промените в местната нормативна уредба в местните медии;

•    Публикуване на етичен кодекс за поведение и превенция на конфликт на интереси на общински съветници и служители в общинската администрация;

•    Наличие на изработена и публично оповестена процедура по приемане, обработване и докладване на предложения, сигнали и жалби на граждан;

•    Изготвен анализ на подадените от гражданите предложения, сигнали и жалби;

•    Наличие на ясни процедури за участие на представители на гражданите в работата на постоянните комисии на общинския съвет;

•    Ясно регламентирана възможност за участие на гражданите в обсъждането на важни решения в общинския съвет;

•    Провеждане на местни референдуми или допитвания до гражданите по въпроси от значим обществен интерес;

•    Създаден обществен съвет с участие на представители на гражданското общество за консултации по значими за общината въпроси;

•    Изготвяне на оценка на потребностите от публични услуги;

•    Използване на оценката при изработване на политиката на общината при предоставяне на услуги;

Препоръчва се планирането на дейности, свързани с продължаващо повишаване на информираността и разбирането за принципите на добро управление и механизмите за тяхното прилагане както в самата местна власт, така и сред гражданите. С оглед повишаване на ефективността и откритостта на управлението е необходимо в максимална степен да се ангажират гражданите и структурите на гражданското общество; да се анализират и вземат предвид потребностите на гражданите при планирането на значими дейности; да се дава максимална гласност и публичност чрез различните средства за информация.

Законност на действията на местната власт

Обществени посредници са избрани в 12 от обхванатите в извадката общини. Все още са твърде малко общинските администрации, в които има избран или тече процедура по избор на местен обществен посредник.Констатира се, че в близо 80% от общините наредбите, правилниците и обществено значимите решения на общинския съвет се приемат на две четения или след публично обсъждане, както и че промените в местната нормативна уредба се публикуват в местните медии. Промените се публикуват във всички големи общини, както и в над 90% от средно големите общини. Най-много негативни отговори са посочили представителите на малките общини.

Отговорност и надеждност

Запазва се тенденцията голяма част от общините да отчитат, че прилагат механизми за добро и отговорно управление (всички големи общини и близо 80% от средните общини). В по-ниска степен механизми за добро и отговорно  управление се прилагат в малките и средни общини.

Преобладаващата част от анкетираните (85.7%) считат, че общинският съвет и общинската администрация осигуряват управление, което отговаря на нуждите на гражданите. Нисък е делът на представителите на малките  и средните общини, които оценяват управлението като отговарящо на нуждите на гражданите в известна степен.

Откритост и прозрачност

Малко над половината от изследваните общини осигуряват публична информация за сесиите на Общинския съвет. Такава информация не се осигурява от повече от 1/3 от общините, като отговорите на анкетираните са относително равномерно разпределени спрямо големината на общината. С тревога се констатира, че едва в малко над половината общини графикът за сесиите на Общинския съвет се оповестява публично. Без отговор са близо 1/10 от общините.

Близо 90% от общините считат, че има въведена прозрачна процедура за съставяне на дневния ред на сесиите на общинския съвет. Липса на такава процедура се отчита от представители на малките и средни общини, като 6% от тях  са оставили въпроса без отговор. Голяма част от общините обявяват публично дневния ред на сесиите на общинския съвет по съответния законов ред. Изключение правят 9,5 % от общините, чиито отговори са относително равномерно разпределени спрямо размера на общините.

Според по-голямата част от общините (79,8%) има приети ясни правила за участие на гражданите в заседанията на общинския съвет, като изключение правят някой малки и средни общини. Отговор на въпроса не са посочили представители както от малките и средните, така и от големите общини.

В близо 2/3 от общините са приети ясни и публично оповестени правила за свободен достъп на гражданите до протоколите от сесиите на общинския съвет. Прави впечатление, че близо 1/6 от участниците в проучването не посочват отговор на въпроса. Ясни и публично оповестени правила за свободен достъп на гражданите до протоколите от сесиите на общинския съвет не са приети основно в малките и средни по големина населени места. (В близо 1/5 от малките населени места под 10 000 жители няма приети такива правила.)Половината от общините посочват, че не се провеждат изнесени сесии на общинския съвет и заседания на постоянните комисии в отделни кметства, почти същия дял общини са на противоположното мнение. Най-много положителни отговори дават представителите на малките общини до 10 000 жители (68%) и намаляват с увеличаване размера на общите. Негативните отговори следват обратната тенденция  - увеличават се с увеличаване на размера на общината. Отговор на посочения въпрос не посочват единствено представителите на малките общини, но техният дял не е значителен.

Всички общини заявяват, че имената на членовете на общинския съвет и на представителите на общинската администрация, заемащи ръководни длъжности са публично оповестени. Не са посочили отговор на въпроса  единствено някои представители на малки общини.

Наличие на ясен механизъм за приемане и обработка на жалби и препоръки от гражданите

По-голямата част от общините посочват, че има разработена и публично оповестена процедура по приемане, обработване и докладване на предложения, сигнали и жалби на граждани – в над 70% от общините. Аналогичен е делът на гражданите, които казват, че няма такива процедури или че не са оповестени. Липса на такава процедура посочват част от представителите на малките и средни общини (общо 13,1%) . Почти 1/6 от анкетираните не посочват отговор, като това отново са представители на малките и средни общини.

Наличие на ясна процедура за достъп до обществена информация

В малко над 60% от изследваните общини има изработена и публично оповестена инструкция за предоставяне на достъп до публична информация на гражданите, като това са най-вече големите общини над 60 000 души и процентът им намалява с намаляване на размера на общината. В повече от ¼ от общините няма разработени такива инструкции ( малките и средните общини). Това положение е в пряко противоречие с нормативната уредба. Близо 12% от общините са оставили този въпрос без отговор. В продължение на тазо констатация, в по-голямата част от общините има определен служител, който отговаря за предоставяне на достъп до публична информация на гражданите. Прави впечатление, че основно в малките общини е посочен положителен отговор, като с увеличаване на размера на общината, дела на положителните отговори намалява. В около 1/6 от общините такъв служител не е определен, като това са най-вече големите и средни общини.

Въпреки относително високия дял на общините, приели процедури за достъп до публична информация, едва в 40% от тях е създадена възможност за подаване на заявление за достъп до публична информация по електронен път (такава възможност е осигурена в 100% от големите общини). Колкото по-голяма е дадена община, толкова по-развити са информационните и комуникационни възможности и съответно възможността за подаване на заявление по електронен път. В малко повече от половината общини такава възможност не е създадена, като това са повече от 60% от малките общини ( до 10 000 души) и близо половината от средните общини (между 10 000 и 60 000 души).

Антикорупционни меркиВ 2/3 от общините антикорупционни мерки се провеждат от общинската администрация, като това да всички големи общини над 60 000 души; делът им намалява с намаляване на размера на общините. Антикорупционни мерки не се провеждат в повече от 1/5 от малките и средни по големина общини.Отчита се тенденция по-голямата част от общинските администрации да провеждат антикорупционни мерки в сравнение с провежданите такива от общинските съвети. Антикорупционни мерки провеждат най-вече общинските съвети в големите общини. Относително еднакво е разпределението между отговорите „да” и „в известна степен” сред представителите на малките и средни общини. Близо една десета от общините (малки и средни) са напълно категорични, че общинските съвети не провеждат антикорупционни мерки.

Публикуване в местни медии на заповедите на кмета от обществена значимост, публичен график за приемни дни на общината

Според 29% от малките общини и 3% от  средните общини заповедите на кмета от обществена значимост не се публикуват в местните медии.

В почти 100% от общините графика за приемните дни на управленския екип на общината е оповестен публично. Три общини декларират, че графикът не е оповестен публично.

В близо 70% от общините се организират приемни дни на кмета. Това твърдение поддържат над 80% от средните по големина общини и над 55% от малките и големи общини. Общини, в които такива дни не се организират, са най-вече малките общини, следвани от големите. В половината от общините се организират приемни дни на кмета в отделните населени места на общината. Затруднени да отговорят на този въпрос са 1/10 от представителите на средните общини. Отрицателните отговори са разпределени равномерно между трите вида общини.

Относително равномерно е разпределението  на общините, в които информацията, която се предоставя на гражданите, е съобразена с различните социални и професионални групи , за които е предназначена и тези, общини според, които е съобразена в известна степен.  В малка част от средните (6%) и малките (5%) общини предоставяната информация не е съобразена с различните  социални и професионални групи, за които е предназначена.

Наличие на горещ телефон и други механизми за връзка с гражданите в общинската администрацияЕдва половината общини имат „горещ телефон”. Броя на общините, в които е предоставена тази възможност, намалява с намаляване на размера на общините. В повече от половината малки общини, „горещ телефон” не функционира.

Безспорно най-разпространеният начин за комуникация с гражданите е информационното табло.

В над 70% от малките, средни и големи общини съществуват информационни центрове на общината. Малка част от малките и средни общини посочват, че нямат информационни центрове.

Отчетност

Наличие на механизми за измерване на изпълнението и система за оценка

Положителна е констатацията, че в почти всички общини се представя годишен доклад за дейността на кмета и общинската администрация пред обществеността. Интересен е фактът, че най-вече това се случва в средните и малки общини. Годишен доклад за дейността на кмета и общинската администрация не се представя единствено в малките общини (2,4%).

Общинският съвет се отчита периодично пред гражданите, като това се случва основно в малките общини (88%) и с увеличаване на размера на общините, този процент намалява. Малък е делът на общините, в които Общинския съвет не се отчита за дейността си пред гражданите – основно големите общини (11%).

Наличие на механизми за отчитане изразходването на бюджетни средства

В унисон с отговорите на предишния въпрос, по-голямата част от общините посочват, че общинската администрация публикува отчети за изразходването на годишния бюджет на общината. Във всички средни общини общинската администрация публикува такива отчети. На другия полюс са 26% от малките общини и 11% от големите общини.

В над 80% от всички общини се предоставя информация за това как се управлява общинската собственост. Единствено 7% от малките общини такава информация не се предоставя.

Близък до абсолютния максимум е делът на общините, в които се предоставя информация за това начина на определяне и събиране на местните данъци и такси – в над 90% от всички общини. Отново единствено в малка част от малките общини (7%) се посочва, че такава информация не се предоставя.

В почти всички общини се публикува информация за обществените поръчки, възлагани от общината. Изключение правят единствено 10% от малките общини, в които такава информация не се публикува.

Наличие на етичен кодекс за поведение и превенция на конфликт на интереси на общински съветници и служители в общинската администрацияВ едва по-малко 2/3 от общините се публикува етичен кодекс за поведение и превенция на конфликт на интереси на общински съветници и служители в общинската администрация.  На противоположния полюс са ¼ от малките и 1/3 от средни общини. Около 1/7 от участниците в проучването не са посочили отговор на въпроса.

Ефективност и ефикасност

Съответствие на дейностите на местната власт с нуждите на гражданите

Почти всички общини декларират, че разполагат с приет план за развитие, с който ясно са определени целите и приоритетите за развитие на съответната община. Отговор на въпроса не дават много малка част от малките (до 10 000 души) и средните (между 10 000 и 60 000 души) общини.

Относително висок е делът на общините, в които заложените в общинския план за развитие приоритети и мерки се отчитат при подготовка на бюджета на общината – 82,1 %, като това са най-вече големите и малките общини. В същото време е сравнително нисък дела на общините посочили, че заложените приоритети и мерки се отчитат при подготовката на бюджета на общината само в известна степен - около 1/6 от общините, участвали в проучването, като това са 21% от средните общини, 14% от малките общини и 11% от големите общини. Отговор на въпроса не са посочили единствено 2% от малките общини, участвали в проучването.

Изготвяне на анализ на подадените от гражданите предложения, сигнали и жалби

По-голямата част от общините посочват, че се изготвя анализ на подадените от гражданите предложения, сигнали и жалби ( 70%). Всички големи общини са посочили или този отговор или оставят въпроса без отговор (1/3 от тях). Само част от малките(7%) и средни (12%) общини посочват, че анализ на подадените от гражданите предложения, сигнали и жалби не се изготвя.

Адекватно разрешаване на проблемите на гражданите в разумни сроковеПо-голямата част от общините (близо 60%) считат, че успяват да  решат основни проблеми на гражданите в разумни срокове. Това са близо 80% от големите, 60% от малките общини и 49% от средните общини. По-скептично настроени са представителите на малките и средни общини, според които местната власт успява да реши основни проблеми на гражданите само в известна степен.

Предоставяне на качествени услуги

Изключително позитивна е оценка на местната власт за качеството на информацията за административните услуги, извършвани от общината. Обемът на положителните отговори доближава абсолютния максимум.

Обслужване на едно гише

По-голямата част от общините декларират, че е въведено обслужване „на едно гише”. Това се случва в 90% от средните, 83% от малките общини и 67% от големите общини. Интересен е факта, че именно в големите общини, в които административния капацитет би следвало да е по-голям, този процент е най- нисък.В над 75% от общините се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги, най-вече в големите общини, като този процент намалява с намаляване на размера на общините. Проучване на удовлетвореността на гражданите от предоставяните в общините услуги не се провежда в повече от 1/5 от малките общини, около 1/10 от големите общини.

Сътрудничество (партньорство)

Наличие на ясни правила и процедури за участието на гражданите в управлениетоПовече от ¼ от участниците в проучването не посочват отговор на въпроса, като това са най-вече представителите на големите и малките общини. Едва 40% от общините декларират, че има приети ясни процедури за участие на представителите на гражданите в работата на постоянните комисии на общинския съвет. Прави впечатление, че това е така най-вече в малките и средни общини. Такива процедури не са приети в 1/3 от общините, като отговорите са разпределени равномерно според големината на общините.

По-голямата част от общините (77%) декларират, че на гражданите е предоставена ясно регламентирана възможност за участие в обсъждането на важни решения на общински съвет (във всички големи общини, които са посочили отговор на въпроса, и в над 75% от малките и средни общини).  На гражданите не е предоставена ясно регламентирана възможност за участие в обсъждането на важни решения в общинския съвет според 7,1% от общините (малки и средни).

Гражданско участие в местното управление чрез формите на пряката демокрацияНад 40% от общините декларират, че се организират местни референдуми или допитвания по въпроси от значим обществен интерес - това са най-вече половината от малките и големите общини, участвали в направеното проучване.

В 38% от общините, обаче, местни референдуми и обществени обсъждания по въпроси от обществен интерес не се провеждат, като това е така предимно в големите общини (44%) и намалява с намаляване на размера на общините.

Предвид силно ограничения брой на проведени през последните години местни референдуми, вероятно значителният дял положителни отговори се дължи на проведени допитвания по значими въпроси в общините.

Провеждане на редовни консултации с гражданите, организирани по ясни процедуриПредставителите на повече от ¼ от общините (най-вече от средните общини между 10 000 и 60 000 души и големите общини над 60 000 души) декларират, че в общината им има обществен съвет с участие на представители на гражданското общество, който осъществява консултации по значими за общината въпроси. Според почти половината от участниците в проучването, обществени съвети в техните общини не съществуват. Това е валидно най-вече в малките общини до 10 000 души (57% от тях) и намалява с увеличаване на размера на общините. Най-голям е дела на неотговорилите от големите общини – 44%.

Кохерентност на разработваните политики

Последователност и съгласуваност на провежданите политикиВисок е делът на общините, в които не се извършва оценка на потребностите – това мнение споделят 1/3 от малките общини до 10 000 души, като този процент намалява с увеличаване на размера на общината. По-голямата част от общините посочват, че такава оценка се изготвя. Това са повече от половината от големите общини над 60 000 души и малките общини под 10 000 души, както и 45% от средните общини между 10 000 и 60 000 души. Повече от 1/5 от участвалите в проучването общини се затрудняват да дадат отговор на този въпрос.

Повече от половината от участниците в проучването заявяват, че използват оценката при изработване на политиката на общината при предоставяне на услуги напълно или в известна степен, въпреки че в предходния въпрос по-малко от половината от тях посочват, че такава оценка се изготвя.

Посочили положителни отговори („да” и „в известна степен”) са най-вече малките общини до 10 000 души (69%) и големите общини над 60 000 души (56%).

Участие на гражданите при изготвяне на документи за развитието на общината

Във всички големи и малки общини има формулирани годишни стратегически цели. Едва 3% от представителите на средните общини (между 10 000 и 60 000 души) заявяват, че такива цели не са формулирани.

В по-голямата част от общините е предоставена възможност на гражданите да участват при изработването на общинския план за развитие, като това декларират най- вече малките общини (до 10 000 души) - 78% и средните общини (между 10 000 и 60 000 души) - 78%. Една трета от представителите на големите общини (над 60 000 души) посочват, че в тяхната община такава възможност не е предоставена.

Ясно и разбираемо публично представяне на провежданите от общината политики

Във всички големи общини (над 60 000 души), както и в над 90% от малките и средни общини, резултатите от изпълнението на проекти, финансирани от общинският бюджет или други източници се предоставят публично.