Инициативи, свързани с доброто управление

[1] 2 3
Добави във Facebook

Гиньо Ганев представи Наръчник за добро управление в общините

Гиньо Ганев представи Наръчник за добро управление в общините

Гиньо Ганев и Борислав Цеков представят препоръките за промени в нормативната уредба, отнасяща се до дейността на местните обществени посредници

София, 20 февруари 2009 г.

Националният омбудсман Гиньо Ганев организира работна среща с местните обществени посредници в страната, която се проведе днес в София. Тема на обсъждането беше „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт. Ролята на местните обществени посредници”.

Гиньо Ганев откри работната среща и подчерта значението на децентрализацията на местните власти и важната роля на местните посредници за нейното реализиране. Той акцентира върху необходимостта от укрепване на независимостта на местните обществени посредници чрез законодателно регламентиране на статута и правомощията на тези служители на гражданското общество. „Обществените посредници следва да играят много по-активна роля в усилията за прилагане на принципите на добро управление”, каза Гиньо Ганев. Той представи основните принципи и идеи, отразени в подготвяния Наръчник за прилагане на принципите на добро управление в местната власт.

Наръчникът представлява подробен каталог от препоръки за конкретни управленски мерки и действия, които да бъдат предприети от общинската администрация и общинските съвети за подобряване финансовото управление, гражданското участие, обществените поръчки, управлението на общинската собственост, модернизирането на административното обслужване и други. Здравка Кръстева, експерт в администрацията на омбудсмана, и Росица Райчева от „Фондация за реформа в местното самоуправление” се спряха на някои конкретни аспекти и добри примери от практиката на общини в България и страните от ЕС, посочени в наръчника. От своя страна местните обществени посредници подкрепиха идеите на националния омбудсман за повишаване на ефективността на тяхната дейност и ще предложат в кратък срок допълнителни примери от тяхната практика, които да бъдат включени в наръчника.

Гиньо Ганев обоснова е необходимостта от някои нормативни промени, насочени към укрепване на статута на местните обществени посредници. В допълнение главният секретар на омбудсмана Борислав Цеков и Галина Сапунджиева от Центъра за изследване на демокрацията представиха Анализ на нормативната база на местните обществени посредници. Борислав Цеков разви идеята за необходимоста от по-пълно гарантиране на независимостта на местния обществен посредник от общините, които е призован да контролира. Той подчерта, че систематично място за една по-разгърната уредба на местния обществен посредник не е в отделен закон или в Закона за омбудсмана, а в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Една от препоръките е да бъде въведена процедура, по която местните обществени посредници да могат, със съгласието на жалбоподателя, да препращат жалби до националния омбудсман. Тази процедура ще се използва в случаите, когато проблемът не може да бъде разрешен ефективно на местно ниво. Предвижда се и възможността националният омбудсман да привлича местни обществени посредници за съвместни проверки, в случаите когато предметът на проверката се отнася до конкретна община.

Омбудсманът предвижда да създаде и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Този мониторинг ще бъде реализиран чрез въвеждането на Индекс на доброто управление на общините. Индексът ще се изготвя всяка година и ще се публикува в Годишния доклад на омбудсмана.

Тази работна среща на националния омбудсман с местните обществени посредници е част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.