Стойност на Индекса за добро управление в местната власт за 2009 година

Националният индекс на доброто управление в местната власт за 2009 година е 48,77 пункта.

Съгласно методологията за измерване на Индекса, тази стойност разкрива сравнително ниски резултати от прилагането на принципите на добро управление в местната власт за 2009 година.

Възможните равнища на Индекса на добро управление са:

•    Високо ниво на прилагане принципите на добро управление в общините: стойности на националния индекс от 66 до 100;

•    Средно ниво на прилагане принципите на добро управление в общините: стойности на националния индекс от 51 до 65;

•    Ниско ниво на прилагане принципите на добро управление в общините: стойности на националния индекс от 0 до 50;

Нивото на Индекса за 2009 г. потвърждава основните констатации, изведени в Годишния доклад на омбудсмана за 2008 г.:

•    Принципите на добро управление се познават, но не се прилагат пълноценно;

•    Сериозно е разминаването в оценките на гражданите и на самите местни власти за качеството на местното самоуправление;

•    Наблюдава се относително по-голяма откритост на дейността на местната власт;

•    Липсва ясна и достъпна за гражданите информация за прозрачността и законосъобразността на обществените поръчки, търгове и конкурси, възлагани от общината;

•    Мудност на местната власт;

•    Липса на ефективни антикорупционни практики;

•    Недостатъчно използване на мерките за повишаване ефикасността на управлението на общинската собственост чрез публични регистри;

•    Недостатъчна откритост и прозрачност на финансовото управлениеПрез юни, 2009г. на основание чл.19 от Закона за омбудсмана и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана,  бе приет официален акт на омбудсмана с препоръки към местната власт. Документът, озаглавен "НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ОБЩИНИТЕ – ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗАЧИТА ПРАВАТА НА ХОРАТА", бе разпратен до всички кметове и общински съвети, до областните управители, до Националното сдружение на общините и регионалните асоциации на общините, до централни органи на властта,  както и до организации на гражданското общество, които имат пряко отношение към проблемите на местното самоуправление.

Този акт на омбудсмана отразява и констатациите за нивото на прилагане на доброто управление, установени при първото измерване на Индекса на добро управление в местната власт за 2009 година. В него са представени конкретни препоръки на омбудсмана за управленски мерки и инициативи на местно ниво, насочени към последователно въвеждане на принципите на добро управление в общините.

Пълният тест на документа може да бъде прочетен в рубриката "Становища и искания до Конституционния съд" на този сайт.