Предназначение и структура на Индекса на добро управление в местната власт

Индексът за добро управление на общините е метод за мониторинг на качеството на управление на местната администрация. Индексът измерва състоянието не на ниво конкретна община, а в национален план и дава възможност за по-общи изводи за състоянието на административните практики в общините, а от там и за по-всеобхватни законодателни и управленски въздействия върху тях. Целта на индекса е да установи общата ситуация, свързана с местното самоуправление и активността на гражданите. Стойността на Индекса дава информация за слабите места и добрите практики при взаимодействието между общините и гражданите.

По своя конституционен статус омбудсманът е изразител на справедливото обществено мнение. Това прави още по-подчертана необходимостта от конкретен, в т.ч. и социологически измерител на състоянието на административните практики и отношението на гражданите към тях. Целта е да се повиши ударната мощ на такива важни актове на омбудсмана като годишния доклад пред Народното събрание, в който той посочва проблемни области във функционирането на администрацията на всички нива. Същевременно този конкретен измерител на състоянието на административните практики позволява при констатирано рязко и тревожно влошаване на управленските практики омбудсманът да се възползва от друго свое законово правомощие и да сезира Народното събрание със специални доклади, в които се предлагат конкретни управленски действия или нормативни промени.

Индексът на доброто управление в общините е стандартизирано средство за оценяването на доброто управление. Неговата структура отразява оценката на средните постижения относно прилагането на принципите на добро управление от гледна точка на гражданите, експертите и администрацията на местното управление. В съответствие с тези три аспекта Индексът на доброто управление се състои от три компонента:

•    Индекс на общественото мнение;

•    Индекс на обективните показатели;

•    Индекс на местната администрация.

Така структуриран, индексът отразява:

•    „външната” оценка за работата на местната власт, изразена от гражданите;

•     външния и обективен поглед на независими експерти относно ефективността на работата на местните власти;

•    „вътрешното” наблюдение на местната администрация за степента на използване на инструментите за прилагане принципите на добро управление.

Индексът на доброто управление се определя въз основа на отделните компоненти, като всеки от тях участва с определена тежест. Най-голяма тежест в индекса има оценката на гражданите, т.е. индексът на общественото мнение, с по-малка тежест е експертната оценка, т.е. индексът на обективните показатели и с най-малка тежест е индексът на местната администрация (самооценката).

Всеки компонент включва групи от въпроси, чрез които се оценява прилагането на отделните принципи за добро управление в общините. По този начин Индексът на доброто управление в общините дава и допълнителна информация за отделни свои аспекти, като например наблюдаване състоянието на под-индекси на откритостта и прозрачността, законността, ефективността и ефикасността, отчетността т. н., което дава възможност за сравнение между различните аспекти на доброто управление.

Съпоставянето на анализа на резултатите, получени за отделните компоненти на индекса, дава възможност за изготвяне на конкретни препоръки  за подобряване прилагането на механизми за добро управление на местно ниво.

Елементите на Индекса за добро управление са структурирани в съответствие с принципите на добро управление, определени в документа на Омбудсмана на Република България „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт. Препоръки на националния омбудсман към общините”.