Под-индекс "Кохерентност на разработваните политики"Има: Индекс на местната администрация

Иоп: Индекс на обективните показатели (независими експерти)

Иом: Индекс на общественото мнение

Този елемент на индекса е със стойност, близка до тази на общия индекс, но по-ниска - 47,08 пункта.Кохерентността на разработваните политики се оценява със стойности около средните от независимите експерти и представителите на местната администрация. Индексът на общественото мнение е по-чувствително отличаващ се от средната стойност като е по-нисък.

Последователност и съгласуваност на провежданите от общината политики.

Независимите експерти дават оценки около средните на тази група въпроси. По-негативно се оценява обективността на изготвяните оценки на потребностите от публични услуги.

Местната администрация дава оценка почти 100 за това дали се формулират годишни стратегически цели в съответната община. Значително по-ниски, обаче, са оценките за изготвяне на оценка на потребностите от публични услуги и използване на тази оценка при изработването на местната политика за предоставяне на услуги.

Участие на гражданите при изготвяне на документи за развитието на общината.

Представителите на администрацията оценяват сравнително високо предоставената възможност на гражданите за участие в разработването на общинския план за развитие. В същото време, гражданите са на мнение, че местната власт в много малка степен представя по ясен и разбираем начин провежданите от общината политики.

Яснота и разбираемост на провежданите от общината политики. Почти максимална оценка дава местната администрация за публичното предоставяне на резултатите от изпълнението на проекти и отново общественото мнение поддържа тезата, че почти липсва информация за изпълнението на проекти. Значително по-високо е оценено съответствието на общинския план за развитие с нуждите на гражданите.