Омбудсманът Диана Ковачева пита ВСС кога ще заработи електронното правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев с питане на какъв етап е процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас и кога то ще заработи на пълен капацитет.

виж повече >

Национален превантивен механизъм

1 2 3 4 5 [6]
Добави във Facebook

Писмо от Подкомитета по предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание във връзка с Доклада на Националния превантивен механизъм

Писмо от Подкомитета по предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание във връзка с Доклада на Националния превантивен механизъм
  Превод от английски език

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


ПРАВА НА ЧОВЕКА


СЛУЖБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР


• СЛУЖБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ДВОРЕЦ НА НАЦИИТЕ [PALAIS DES NATIONS] • 1211 ЖЕНЕВА 10, ШВЕЙЦАРИЯ


www.ohchr.org • ТЕЛ: +41 22 917 9000 • ФАКС: +41 22 917 9008 • ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: registry@ohchr.org


23 юли 2013 г.
 

Уважаеми г-н Пенчев,


Имам честта да се обърна към Вас от името на Подкомитета по предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (ППИ), създаден в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (ФПКПИ), в качеството ми на Председател на ППИ и Координатор за България в рамките на Регионалния екип на ППИ за Европа.
 

ППИ би искал да изрази своята благодарност на Бюрото на Омбудсмана на България за изпращането на Годишния доклад на Омбудсмана като Национален превантивен механизъм за 2012 година. Заедно с това ППИ би искал да Ви поздрави за широкия спектър от дейности, предприети през периода юни-декември 2012 година, особено като се има предвид, че Вашето Бюро твърде отскоро е поело ролята на НПМ. ППИ действително е впечатлен от продуктивността на българския НПМ, който в рамките на шестмесечен период е извършил проверки в общо 162 заведения и е изготвил 253 препоръки до съответните органи. Освен това ППИ отбелязва с удовлетворение, че НПМ е направил посещения в различни видове места за лишаване от свобода, в това число затвори, полицейски участъци, заведения за задържане на чужденци, психиатрични болници и отделения, домове за деца и възрастни с увреждания, деменция и забавено умствено развитие. Нещо повече, ППИ изразява своите поздравления на НПМ за вниманието, което НПМ е обърнал в Годишния доклад за 2012 година на някои системни въпроси, което е в пълно съответствие с подхода на ППИ към превенцията. И накрая, ППИ оценява конструктивното отношение на НПМ, който, както е описано в доклада, „е установил професионални отношения както с правителствените органи, така и със сектора на неправителствените организации с идеална цел”. Във връзка с това ППИ изразява своя подчертан интерес към Вашия опит в областта на общите проверки на НПМ с Изпълнителна агенция „Медицински одит”, които, съгласно доклада, ще се доразвиват и по-нататък през 2013 година.


ППИ очаква да поддържа постоянен диалог с НПМ на България с цел улесняване на сътрудничеството в съответствие с член 11, точка „б” от ФПКПИ. В това отношение ППИ отбелязва предизвикателствата, пред които е бил изправен НПМ през 2012 година.


В доклада например е посочено, че от общо 253 препоръки, „по 76 препоръки не е получена реакция от страна на съответните институции”. Нещо повече – през 2012 г. Омбудсманът е използвал три пъти своите пълномощия по чл. 46 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и е отправил своите препоръки към Министъра на правосъдието относно затварянето на три заведения за задържане под стража. Тези препоръки обаче не са предадени в рамките на един месец на Министерския съвет, както предвижда Законът, вследствие на което не е взето и решение за закриването на тези заведения.


В допълнение към това ППИ изразява своята загриженост по повод на случаите, описани като „неправилна диагноза на децата, настанени в държавните заведения за грижи за децата”, както и по повод липсата на алтернативни форми на грижи за децата, които да позволяват деинституционализирането на децата. И накрая, ППИ изразява своята загриженост във връзка с констатациите на НПМ, направени по повод на извършените проверки в домове за възрастни хора, и, в частност, отбелязва липсата на предпазни мерки в хода на административните процедури за назначение на настойник или попечител, остарялата нормативна база и липсата на периодично преразглеждане на наложената мярка в съда.


 

ППИ насърчава НПМ и през 2013 година да продължи най-щателно да изследва горепосочените въпроси. Във връзка с това ППИ изразява своята готовност да предостави консултации предвид представената му информация за основните трудности, пред които сте изправени в своята работа в областта на предотвратяване на изтезанията. ППИ изразява своята заинтересуваност от получаване на Ваши становища и предложения относно възможните форми на сътрудничество между ППИ и Вашата институция. Отправяме нашата покана Вашето Бюро да ни осигурява информация в това отношение. Съответната кореспонденция може да бъде адресирана към г-н Патрис Жилибер [Patrice Gillibert] (pgillibert@ohchr.org), Секретар на ППИ, Бюро на Върховния комисар на ООН по правата на човека.


 

ППИ се надява и на бъдещо сътрудничество с българския НПМ.


 

С уважение,


 

Малкълм Еванс [Malcolm Evans]


 

Председател на ППИ и Координатор за България


 

Копие до: Сюзан Жабур [Suzanne Jabbour]


 

Заместник-председател и Координатор на Подкомитета по предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание на НПМ


 

Копие до: г-жа Мари Амос [Mari Amos] Координатор за Европа на Подкомитета по предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание


Оригиналното писмо на английски език можете да прочетете в прикачения файл.


 

Документи: