16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати до председателя на Народното събрание и до министър-председателя препоръка за промяна в Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

Омбудсманът изпрати до председателя на Народното събрание и до министър-председателя препоръка за промяна в Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
София, 28 януари 2011г.

Във връзка с постъпила до него жалба, омбудсманът констатира, че съществуват проблеми при изпълнението на влезли в сила съдебни решения в хода на образувано производство или наложени обезпечителни мерки по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). В писмо, изпратено до председателя на Народното събрание и до министър-председателя, Константин Пенчев препоръчва законодателна промяна, която да даде възможност да се претендират от добросъвестни лица вземания, установени по съдебен ред, в хода на производството по този закон.
 
Жалбоподателката, сезирала омбудсмана, е подписала предварителен договор за покупко-продажба на апартамент и е внесла 20% от стойността на жилището, като останалата част от сумата е следвало да заплати при подписване на нотариалния акт и представяне на акт № 16. Поради неизпълнение на задължението в срок от страна на инвеститора, тя е развалила предварителния договор по съдебен ред. Дружеството-инвеститор е в кръга на лицата, свързани с Виктор Епщайн, срещу които е образувано производство и са наложени обезпечителни мерки по реда на ЗОПДИППД. Според закона, се отнема имущество, придобито през проверявания период, от лица, за които е установено, че са налице изрично изброени основания. Когато имуществото е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на придобитото, на отнемане подлежи само полученото от лицето, срещу което има производство. В случаите, идентични с този на жалбоподателката, собствеността не е прехвърлена, лицата не са заплатили цялата сума и независимо дали са добросъвестни, нямат възможност да защитят правата си в това производство. Съгласно чл. 23, ал. 4 от закона, съдът може да разреши извършване на плащане или на други разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки, само в изчерпателно изброени хипотези и законодателят не е предвидил възможност за плащане на вземане, установено по съдебен ред.
 
В препоръката на омбудсмана пише: „На практика добросъвестни граждани, с установени по съдебен ред вземания, не могат да си ги получат до приключване на производството и търпят неоснователно санкция. Не е редно държавата да очаква от гражданите да извършват проверка кои физически лица са свързани със съответните юридически лица, с които имат някакви правоотношения, както и да преценяват вероятността държавата да образува производство по реда на ЗОПДИППД срещу лица, с които имат правоотношения, при условие, че дори няма как да разполагат с подобна информация. Разбирам важността на проблема, свързан с борбата с корупцията, както и оценявам високо усилията на изпълнителната власт срещу престъпността, но не трябва тези законни цели да се постигат като се нарушават правата на добросъвестните граждани или се възпрепятства тяхното упражняване. От особена важност при приемането на мерки с ограничителен характер е тяхната пропорционалност – дали се постигат целите, с оглед на които са предприети и дали тези цели не биха могли да се постигнат с мерки с по-малък ограничителен характер”.