16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Кариерите в Студена са конкретен пример за лоша администрация, липса на контрол и несъгласуваност в действията на държавните органи

04 септември 2007 г.


    Лоша администрация, липса на контрол и пропуски в нормативната база са основните критики на омбудсмана след приключилата проверка на институцията в кариерите за инертни материали в пернишкото село „Студена”. Това стана ясно на проведената днес пресконференция, на която общественият защитник публично оповести официалното становище на институцията относно обстановката в района.

    Омбудсманът беше сезиран от гражданския комитет „Да спасим село Студена”, според който действащите законни и незаконни кариери в района са увредили трайно околната среда и съществува опасност от нарушаване на водоснабдяването и появата на свлачища. Омбудсманът намира за справедливи протестите на гражданския комитет относно увредената околна среда и съществуващата опасност за здравето на местното население и призовава всички държавни институции да се съобразят с исканията на жителите на селото. Той поиска от министър-председателя да бъде наложен мораториум върху предоставянето на нови концесии в района на с.Студена.

    В становището на омбудсмана се правят следните констатации:

- Само две търговски дружества имат законово основание за извършване на добивна дейност - „СК 13 пътстройкомплект” АД и „АМ Хемус” АД клон Дупница. Останалите дружества са добивали незаконно години наред и едва след съвместната намеса на омбудсмана, ОДП Перник и останалите институции, ангажирани със случая, са преустановили дейността си;
- Практика е да се предоставя концесия без извършена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както изисква чл. 82,ал.2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и Закона за опазване на околната среда (раздел III);
- Има случаи, в които титулярите на търговски открития за дадено находище са извършвали миннодобивни работи преди да са получили концесия.
- Липсва съгласуваност в действията на различните държавни органи в процеса на предоставяне на концесии и осъществяване на контрол върху добива на подземните богатства;
- В законодателството не е предвиден механизъм за последващо възстановяване на околната среда при констатиран незаконен добив. Това води до невъзможност да се търси отговорност от нарушителите и концесионерите за рекултивация на увредената околна среда.

    Омбудсманът препоръчва на министър-председателя да се приеме стратегия за развитие на миннодобивния отрасъл. Националният обществен защитник се обръща към премиера и с конкретни предложения за промени в Закона за подземните богатства и Закона за концесиите.

    Омбудсманът отправя препоръки към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да преустанови незабавно практиката да предоставя концесии, без да е проведена процедура по ОВОС, съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Необходимо е извършването на проверка по изпълнение на концесионните договори, като се ревизира състоянието на запасите в находището към настоящия момент.

    В своето становище националният защитник настоява Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да извърши оценка на вредните въздействия за района, да осъществява постоянен контрол за рационално и екологично изземване на подземни богатства и да сигнализира органите на прокуратурата при установен незаконен добив.

    „Омбудсманът оценява като проява на лоша администрация липсата на координация в действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на околната среда и водите в целия процес на разрешаване и контрол на добива на подземни богатства, нееднозначното прилагане на законодателството, проявите на слабост при прилагане на нормативната уредба за защита на околната среда и гарантиране на спазването на законите” – се заключава в становището на обществения защитник.