Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати до председателя на НС и до министър-председателя позиция относно статута на съдебната медицина

Омбудсманът изпрати до председателя на НС и до министър-председателя позиция относно статута на съдебната медицина
София, 26 април 2011г.

Константин Пенчев изпрати до председателя на Народното събрание и до министър-председателя своя позиция относно статута на съдебната медицина, качеството на съдебномедицинската експертиза и значението им в национален план.
 
Във връзка с постъпила молба от националния консултант по съдебна медицина за съдействие за обсъждане на проблемите на съдебните медици, омбудсманът организира кръгла маса, посветена на трудностите във функционирането на съдебномедицинските звена, породени от неясноти в нормативната уредба, източниците на финансиране на съдебномедицинските отделения, заплащането на разходите за направените съдебномедицински експертизи, повишаване квалификацията на съдебните медици, обучението на нови кадри и качеството на експертизите.
 
Предвид изразените мнения и направените констатации по време на кръглата маса, а и на база събраната при проверката на омбудсмана информация за изключително незадоволителните условия за нормално функциониране на съдебната медицина, в позицията си той отправя следните препоръки към органите на държавната власт:
1.                 Да се осъвремени и адаптира нормативната база по отношение на съдебномедицинската експертиза, съобразно обективните обстоятелства, в това число:
       - отмяна на чл. 99а от Закона за лечебните заведения (според този текст, който е в сила от 1 януари 2011 г., разходите на лечебните заведения за болнична помощ за извършване на съдебномедицинска експертиза и свързания с тях медицински транспорт се заплащат със средства от бюджета на съдебната власт);
       - възстановяване на заплащането на съдебномедицинските експертизи, като след отмяната на чл. 99а от ЗЛЗ да се регламентира ясно кой ще поеме заплащането на вече изготвените експертизи (след влизането в сила на чл. 99а от ЗЛЗ). 
2.                 Съдебната медицина да се структурира на национално ниво със съответни поделения в страната, което ще позволи централизирано управление и контрол на качеството на съдебномедицинските експертизи. Тази структура трябва да се ангажира с непрекъснатото обучение и развитие на кадрите в съдебната медицина, поддържане на материалната база и др.
3.                 Да бъде регламентирано централизирано финансиране на съдебната медицина, като ясно се разграничат заплащането на труда на съдебните медици по изготвянето на експертизите и заплащането на разходите на лечебните заведения за болнична помощ, във връзка с извършване на съдебномедицинската експертиза. 
4.                 Да се осигурят средства за спешно целево субсидиране на съдебномедицинските структури в страната за възстановяване и изграждане на материалната им база, закупуване на апаратура и инструментариум.
5.                 Министерството на здравеопазването да се ангажира пряко с разработването на съвременен стандарт за специалността „Съдебна медицина“.
Да се осъвремени остойностяването на труда на съдебните медици – вещи лица, определено в Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Висшия съдебен съвет.