Омбудсманът Диана Ковачева: Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от това Народното събрание

„Настоявам Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от Народното събрание в рамките на този мандат, за да можем да дадем глътка въздух на жертвите, помощ за тези, които се оказват насилници и не на последно място на децата – косвени и преки жертви на домашното насилие. Нека не забравяме, че никой не е застрахован да се окаже

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев препоръча на ВСС да предприеме действия за прекратяване на незаконосъобразни практики на някои съдилища, които събират такси по наказателни дела от общ характер

Константин Пенчев препоръча на ВСС да предприеме действия за прекратяване на незаконосъобразни практики на някои съдилища, които събират такси по наказателни дела от общ характер
Националният омбудсман изпрати до Висшия съдебен съвет свое становище относно незаконосъобразни практики на някои съдилища, свързани със събирането на такси по наказателни дела от общ характер, в противоречие със Закона за държавните такси. Той препоръча на ВСС да предприеме действия за прекратяване на тези практики.
 
До омбудсмана на Република България постъпи жалба за това, че в Окръжен съд – Варна, се нарушава установеният в чл. 5, буква „к” от Закона за държавните такси (ЗДТ) принцип за освобождаване от заплащане на държавна такса при предоставяне на преписи и фотокопия от материали по наказателни дела от общ характер. Жалбоподателят е изпратил идентична жалба до председателя на Окръжен съд – Варна, както и до Инспектората към Висшия съдебен съвет. В отговорите, получени от двете институции, се твърди, че в случая трябва да се прилага т. 19 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието, според която съдилищата събират такси за издаване на фотокопие от документи.
 
Омбудсманът извърши проучване на случаен принцип по отношение на събирането на такси за получаване на преписи от присъди и мотиви към наказателни дела от общ характер в различни съдебни райони. При проучването бе установена разнообразна практика. Такса не се събира в Софийския районен съд, Софийския градски съд и Окръжен съд – Пловдив. Такси се събират в окръжните съдилища в Ямбол, Бургас и Ловеч. В някои съдилища, като например Окръжен съд – Плевен, делата се предоставят на заинтересуваните страни, а те свободно могат да ги ксерокопират за собствена сметка.
 
В становището на омбудсмана пише, че текстът на чл. 5, буква „к” от ЗДТ, според който всички документи и книжа по наказателни дела от общ характер се освобождават от държавни такси, има императивен характер.В т. 19, букви „б” и „в” от Тарифа № 1 не се прави разграничение между събирането на такси по граждански или наказателни дела. Константин Пенчев е категоричен: „По своята правна характеристика, Тарифа № 1 е подзаконов нормативен акт и не може да противоречи на закон. Поради това, т. 19, букви „б” и „в” трябва да се прилагат само в случаите, при които липсва закон, изключващ събирането на такса. Следователно, установените с т. 19, букви б” и „в” на Тарифа № 1 такси за издаване на преписи от документи и фотокопия от документи, се събират по всички видове съдебни, прокурорски и следствени дела, с изключение на наказателните дела от общ характер. В подкрепа на своите изводи, той цитира и Решение № 9463/25.10.2002 г. поадм. д. № 4386/2002 г. на петчленен състав на Върховния административен съд.
      
Пълният текст на становището е публикуван в интернет страницата на омбудсмана.