Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Министерският съвет се съобрази с препоръките на омбудсмана за решаване на проблема с определянето на таксата за битови отпадъци

Министерският съвет се съобрази с препоръките на омбудсмана за решаване на проблема с определянето на таксата за битови отпадъци
София, 22 юни 2011г.

В отговор на
отправените на 9 юни 2011 г. препоръки от националния омбудсман до министър-председателя, свързани с необходимостта от законодателни промени в регламентирането на методиката за определяне на таксата за битови отпадъци, Министерският съвет вече е предприел конкретни действия, става ясно от писмо, получено в институцията на омбудсмана.
 
В препоръките бе посочено, че трябва да се отмени чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и да се отнеме възможността на общините да определят таксата за битови отпадъци въз основа на оценка на имота, като в закона се посочат примерни обективни критерии за определяне на размера на таксата.
 
Във връзка с обсъжданата обективна тенденция за оскъпяване на услугата, в чиято цена влизат и разходите за проучване, проектиране и експлоатация на депата за битови отпадъци, омбудсманът подчерта в препоръките си, че законодателят би могъл да предвиди и други източници на финансиране на споменатите дейности, за да бъде спазен принципът за социална поносимост.
 
Сред препоръките бе споменат и друг проблем, създаващ неравнопоставеност между гражданите – създаването на регионални депа, използвани от няколко общини (чл. 28 от Закона за управление на отпадъците). Разходите по извозване на отпадъците до тези депа ще са различни за всяка една община, тъй като депото се намира на различно разстояние от отделните населени места. „Това ще доведе до несправедливо разпределение на тежестите за жителите на отделните общини. С оглед прилагане на принципа на солидарността, би трябвало да се предвиди законова възможност таксата за битови отпадъци да се определя не само с решение на съответния за населеното място общински съвет, а в някои случаи и съвместно от общинските съвети, ползващи общо регионално депо” – посочи в препоръките си омбудсманът.
 
Във връзка с необходимите законодателни промени, Константин Пенчев констатира, че е необходим експертен капацитет, какъвто притежават специалистите в министерствата на околната среда и водите и на финансите. Затова той препоръча на министър-председателя да възложи на министъра на околната среда и водите да състави работна група, която, преценявайки описаните проблеми, да изготви проект за изменение и допълнение на ЗМДТ в такива срокове, които да позволят законопроектът да бъде приет от Народното събрание до края на годината.
 
В писмото от Министерския съвет, получено от омбудсмана днес, пише, че предложението му за създаване на работна група за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е уместно и актуално. „Предложено е на министъра на околната среда и водите да формира подобна група, ползвайки експертния потенциал на министерството, институциите, имащи отношение към тази проблематика и местните власти” – се казва в отговора.