Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът поиска от КС да обяви текст от Кодекса на търговското корабоплаване за противоречащ на Конституцията

Омбудсманът поиска от КС да обяви текст от Кодекса на търговското корабоплаване за противоречащ на Конституцията
София, 02 септември 2011г.

Националният омбудсман внесе в Конституционния съд (КС) искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК). Според атакувания текст, уреждането на трудовите отношения между членовете на екипажа и корабопритежателя става с наредба на Министерския съвет, в която се определят и изискванията за
безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози.
 
Правото на труд на гражданите е гарантирано в чл. 48 от Конституцията на Република България. Съгласно чл. 48, ал. 5 от основния закон, работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон. Омбудсманът напомня, че в изпълнение на това конституционно изискване, законодателят е уредил трудовите отношения между работника или служителя и работодателя в Кодекса на труда; възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител в Закона за държавния служител; статута на държавните служители в МВР в Закона за Министерството на вътрешните работи.
 
В искането на омбудсмана пише, че делегирането с чл. 88б от КТК на Министерския съвет на правомощия, които принадлежат изключително на Народното събрание, противоречи на Конституцията. Такава е и трайната практика на Конституционния съд –Решение № 11 от 2002 г. по к.д. № 18/2002 г., Решение № 3 от 1996 г. по к.д. № 2/1996 г., Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4/1998 г. и Решение № 10 от 2003 г. по к.д. № 12/2003 г.
 
При условие, че Конституцията изрично указва съответната материя да се урежда със закон, не би могло да се приеме, че законодателят е свободен по свое усмотрение да преценява дали обществените отношения да се регулират със закон или с подзаконов нормативен акт. В този смисъл, уреждането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя с наредба на Министерския съвет е в противоречие с чл. 48, ал. 5 от Конституцията” – категоричен е Константин Пенчев.