Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът няма основание да поиска от ЦИК възобновяване на административното производство по решението за коалиция „За нашето бъдеще” – Аврен

Омбудсманът няма основание да поиска от ЦИК възобновяване на административното производство по решението за коалиция „За нашето бъдеще” – Аврен
София, 25 октомври 2011г.

Константин Пенчев отказа да отправи предложение до Централната избирателна комисия (ЦИК) за възобновяване на административното производство по Решение № 1239-МИ/18.10.2011 г. С искане да направи такова предложение, омбудсманът бе сезиран от Галина Янева – представител на коалиция „За нашето бъдеще”, регистрирана за участие в местните избори в ОИК – Аврен,  и Петя Ставрева – председател на политическа партия „Обединени земеделци”, член на коалиция „За нашето бъдеще”.
 
Съгласно Административнопроцесуалния кодекс (АПК), омбудсманът може да отправи предложение до съответния компетентен орган за възобновяване на административно производство по отношение на влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му. В конкретния случай става въпрос за Решение № 1239-МИ на ЦИК по жалба срещу Решение № 56/19.09.2011 г. и Решение № 58/20.09.2011 г. на ОИК – Аврен. Решение № 1239-МИ е постановено, след като Решение №1037-МИ на ЦИК е отменено с Определение № 5428 по адм. дело № 8663/2011 г. на Административен съд – София-град, потвърдено от Върховния административен съд. Преписката е изпратена на ЦИК за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени от съда. В отговора на омбудсмана пише: Следователно ЦИК се е произнесла след обжалване на нейното решение пред съд и в случая не е налице една от предпоставките за възобновяване на производството, а именно актът да не е бил оспорен по съдебен ред. Не намирам, че е налице и втората предпоставка за възобновяване на производството от омбудсмана – съществено да е нарушено някое от изискванията за законосъобразност на акта”. Според жалбоподателите, в производството ЦИК не е взела предвид, че всички материални и процесуални действия на представителите на политическите партии, членове на коалиция „За нашето бъдеще”, са потвърдени от председателите на тези партии с писмени становища и че ЦИК е извършила съществено нарушение на процесуалните правила, като не е изискала такива становища от партиите, които се явяват заинтересовани страни в производството. „В случая става въпрос за преценка на ЦИК на представените документи и доказателства по преписката, което може да води до необоснованост на акта, но не е съществено нарушение на законосъобразността му” – категоричен е Константин Пенчев.
 
В отговора си той напомня, че омбудсманът е държавен орган, призван да защитава правата и свободите на гражданите, когато те се засягат или нарушават от държавните и общинските органи и техните администрации. В този смисъл трябва да се разбира и правомощието, което му е дал законодателят с чл. 100 от АПК. Омбудсманът може да отправя предложение за възобновяване на административното производство по отношение на влязъл в сила акт, който не е бил оспорен пред съда, когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му, при условие, че с този акт се засягат права и свободи на гражданите. Подобно разбиране е в съответствие и с тълкуването на правомощията на омбудсмана от Конституционния съд. В определение № 8/2010 г. КС приема, че „съгласно Конституцията и Закона за омбудсмана, той има задължението да бъде застъпник на правата и свободите на гражданите. А това са закрепените в Конституцията права, които са присъщи и неотменими на човека и гражданина, като право на живот, лична свобода и неприкосновеност, на адвокатска защита, защита срещу посегателство върху честта, достойнството и доброто име, неприкосновеност на жилището, свобода и тайна на кореспонденцията и на другите съобщения, свобода на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и др.”