Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Съвместна пресконференция на Сметната палата и омбудсмана на Република България

Съвместна пресконференция на Сметната палата и омбудсмана на Република България

Гиньо Ганев и проф. Валери Димитров се разбраха да работят за утвърждаване на принципите на добро управление

11 март 2008г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и омбудсманът на Република България Гиньо Ганев дадоха съвместна пресконференция, на която бяха представени резултатите от извършения одит за оценка на дейността на омбудсманската институция за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г.

Констатации от одита на Сметната палата:? Омбудсманът прилага модерния подход на програмно разходване на бюджетните средства. Неговата дейност се осъществява на основата на приети с нарочен акт „Политики” на институцията, свързани с основните проблеми, поставяни от гражданите пред него.

? Омбудсманът пълноценно разгръща публичността в своята работа като основно законово изискване към институцията. Установеното взаимодействие с широк кръг граждански организации и медиите спомага за по-ефикасно наблюдение върху дейността на органите на властта и техните администрации и повишаване на гражданското участие в управлението.

? Създадена е ефикасна система за разглеждане на жалбите и сигналите на граждани. Увеличен е броят на жалбите от граждани и те са 2516 през 2006 г., а към 30 юни 2007 г. са 1531, т.е. нарастването е с 21.7%. Това говори за повишаването на доверието на гражданите към институцията на Омбудсмана. За 2006 г. отправените писмени предложения и препоръки към общински и държавни органи и техните администрации, както и към лица, на които е възложено да предоставят обществени услуги, са 760. Към 30.06.2007 г. те са 545.

? Засилена е проактивната роля на институцията чрез самосезиране по значими обществени проблеми, участие в законодателния процес с нормативни предложения и отправяне на искания до Конституционния съд, когато със закон се накърняват правата на гражданите. Омбудсманът взима активно участие в законодателния процес чрез предложения за законодателни промени:

- в Закона за одобряване на общия устройствен план на Столична община;

- в Закона за енергетиката – прието е предложението за отпадане на т. нар. сума мощност, но парламентът отхвърли предложението на Омбудсмана за отпадането на привилегията на топлофикациите да получават изпълнителен лист само по извлечение от своите сметки.

- Омбудсманът е изготвил концепция за законопроект на Закона за достъп и установяване на принадлежност към Държавна сигурност и Разузнавателната служба на БНА. Всички негови препоръки, които имат принципно значение, са залегнали в приетия закон.

- В резултат от проверката по прилагането на Програма – Натура 2000, Омбудсманът прави конкретни законодателни предложения, които да гарантират провеждането на обществени обсъждания по въпроси, които засягат околната среда.

- По Закона за местното самоуправление и местната администрация Омбудсманът прави предложение за отмяна на текста, според който кандидатите за кметове трябва да притежават образователна степен «бакалавър», тъй като това накърнява конституционно установеното пасивно избирателно право. Парламентът прие законодателната поправка в този смисъл.

? Омбудсманът притежава необходимия за етапа на развитие на институцията административен капацитет и е заложил конкретни насоки за неговото по-нататъшно подобряване.

? Финансовото управление на институцията отговаря на критериите за законосъобразност и съответствие със стратегическите цели на омбудсмана.

Препоръки на Сметната палата за подобряване на вътрешната организация на омбудсманската институция:? въвеждане на правила и процедури за предварителен контрол при извършване на бюджетни разходи;

? въвеждане на система за управление на риска и за делегиране на правомощия в рамките на администрацията.

Изводът на Сметната палата е: На етапа на утвърждаване и институционално изграждане институцията на Омбудсмана постига основната цел - превръща се в определящ фактор за граждански контрол и застъпничество в зачитане на правата и свободите на гражданите от държавните и местните органи и техните администрации, както и от лицата, които предоставят обществени услуги.

С конкретни действия, препоръки и предложения институцията съдейства за преодоляване на конфликти между гражданите и администрацията и се застъпва за правата не само, когато те са нарушени, но и когато констатира, че определени лоши административни практики придобиват чертите на явление, застрашаващо правата на хората.