Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Според омбудсмана е незаконно потребителите на ток да носят отговорност за неизправните електромери, собственост на електроразпределителни дружества

Според омбудсмана е незаконно потребителите на ток да носят отговорност за неизправните електромери, собственост на електроразпределителни дружества
гр. София, 01 декември 2011г.

Националният омбудсман изпрати до председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) препоръка, свързана с коригирането на количествата неизмерена електрическа енергия, регламентирано в общите условия на електроразпределителните предприятия в страната. Много граждани в жалбите си изразяват несъгласие с начина на изчисляване на неточно измерена и/или неизмерена електрическа енергия за минал период, както и при констатиране на неправомерно вмешателство в електромера.
 
Корекциите се извършват по определена методика, предвидена в клаузи на общите условия на договорите на ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. В писмото си до ДКЕВР омбудсманът е категоричен: „С тези норми се допуска неравнопоставеност в отношенията доставчик – клиент, като силно са ограничени правата на потребителя. За доставчика е достатъчно само да бъде констатирано и отбелязано в констативен протокол неизмерване на електроенергия, за да извърши корекцията за минал период на сумите за съответния потребител. Електроразпределителните дружества имат право да определят мястото на монтиране на електромера, да извършват първоначални и последващи проверки. Като собственици те имат достъп до тях във всеки един момент и са длъжни да ги поддържат технически изправни. В същото време потребителят се държи отговорен за неизправност на електромер – собственост на електроразпределителното предприятие, без да е доказана неговата вина”.
 
Омбудсманът извърши преглед и на съдебната практика в тази насока. При разглеждането на спорове между потребители и електроразпределителните дружества за начислени корекции за електроенергия за минал период, съдът се произнася в полза на потребителя. Основание за това е наличието на задължителна съдебна практика на ВКС по въпроса дали са налице предпоставки за едностранно коригиране от доставчика на електроенергия на дължими суми за минал период. Съдът приема, че едностранната корекция на сумите за електрическа енергия за минал период „е неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа на защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 от Закона за задълженията и договорите. Според ВКС, не е предвидена нормативно възможност за едностранно извършване на корекции на електрическа енергия от електроразпределителните дружества, а при липса на такава – няма законно основание тази санкция да се уговоря в общите условия. Омбудсманът констатира, че въпреки това, тези клаузи в общите условия на дружествата продължават да бъдат прилагани, което е поредно доказателство за икономическото и информационното надмощие на енергийните предприятия спрямо потребителите. Той настоява, с оглед на равнопоставеност в отношенията между доставчик и клиент, в съответствие с чл. 13 на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на база задължителната съдебна практика, ДКЕВР да инициира изменение на общите условия на ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН по отношение на едностранната корекция на електрическа енергия за минал период. „Спазването и на действащото законодателство изисква тази промяна” – категоричен е Константин Пенчев.