16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

В писмо до министъра на правосъдието омбудсманът констатира, че има проблеми при изплащането от държавата на присъдена издръжка за дете

В писмо до министъра на правосъдието омбудсманът констатира, че има проблеми при изплащането от държавата на присъдена издръжка за дете
гр. София, 08 декември 2011г.

Във връзка с жалби на граждани, свързани с проблемите, които създава прилагането новата Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, националният омбудсман изпрати писмо до министъра на правосъдието.
 
В Семейния кодекс е регламентирано, че държавата изплаща присъдената на дете издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет. Според текста на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, на всеки 6 месеца съдебният изпълнител по изпълнителното дело изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника информация от органите на Националната агенция за приходите, от поделенията на Националния осигурителен институт (НОИ), Агенцията по вписванията, контролните органи по Закона за движението по пътищата, търговските банки и от общината по постоянния адрес на длъжника.
 
В писмото си до министъра на правосъдието Константин Пенчев отбелязва, че съществува сериозен проблем при прилагането на чл. 9, ал. 1 от наредбата, тъй като за справките, правени в хода на изпълнителното производство, се изискват такси, с които се натоварват гражданите, въпреки разпоредбата на чл. 87 от Гражданския процесуален кодекс (по аргумент от чл. 93, ал. 1, т. 1 от ГПК). Според становище на Камарата на частните съдебни изпълнители, различни общински съвети са гласували специални такси за частните съдебни изпълнители. Например, ако за гражданина справка за притежавани от длъжника имоти или моторни превозни средства струва 3 лв., то по изпълнителното дело за издръжка на дете, изплащана от държавата, същият гражданин за същата справка трябва да плати 30 лв. Откази за безплатно предоставяне на исканата информация по тези производства правят и търговските банки, като всяка от тях е обявила своя тарифа за услугите. При проверка на омбудсмана не е констатирано наличието на практика по чл. 87 от ГПК да бъдат налагани глоби при неизпълнение на нареждането на съдебния изпълнител от страна на трети лица. „Всички тези данни водят до извода, че почти изцяло е блокиран механизмът за изплащане от държавата на присъдена издръжка. Това създава основателно напрежение и недоволство сред гражданите” – пише омбудсманът. Той напомня, че в отговор на предишно негово писмо от Инспектората на министъра на правосъдието са го уведомили за проведена среща с представители на НОИ, при която се е стигнало до съгласието, че по изпълнителни дела за издръжка на дете, изплащана от държавата, такси не се дължат. „Изложените проблеми обаче ме задължават да Ви препоръчам да бъдат инициирани срещи с всички компетентни органи, изброени в чл. 9, ал. 1 от наредбата, при които да бъдат разписани ясни правила на взаимоотношенията” – категоричен е Константин Пенчев и препоръчва при необходимост да бъдат предприети и законодателни инициативи.