Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча изрично регламентиране на понятието „дете” в Закона за интеграция на хората с увреждания

Омбудсманът препоръча изрично регламентиране на понятието „дете” в Закона за интеграция на хората с увреждания
гр. София, 19 декември 2011г.

Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика да предприеме необходимите действия за изрично регламентиране на понятието „дете” в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) или в правилника за прилагането му, в съответствие с разпоредбите на международните актове, по които Република България е страна, за да се гарантира на децата с увреждания до 18-годишна възраст правото им да се ползват от социално-икономическа защита от държавата. „Изразявам увереност, че предприетите от Вас действия ще бъдат изцяло в подкрепа най-добрия интерес на децата и при наличие на определени условия ще им бъде гарантирано правото на получаване на добавки до навършване на 18-годишна възраст” – пише Константин Пенчев.
 
Повод за препоръката са жалби на граждани, които се оплакват, че на децата им, след навършването на 16-годишна възраст, се отнема правото да получават интеграционни добавки по реда на ЗИХУ. Нито в закона обаче, нито в правилника за прилагането му, съществува легална дефиниция на понятието „дете”. Използвани са изразите „деца с определен вид и степен на увреждане” и „дете до 18 години”. От тези разпоредби може да се достигне до извода, че за определянето дали едно лице с увреждане би могло да се счита още за дете, трябва да се имат предвид действащите международни и вътрешни нормативни актове, в които е дадена легална дефиниция на понятието. В действителност, ключово за реализиране на правото на децата да получават предвидените в ЗИХУ интеграционни добавки се оказва наличието на определени вид и степен на увреждане. Съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за здравето обаче, пресъздаден и в чл. 2 от Наредбата за медицинската експертиза, вид и степен на увреждане се определя на децата до 16 години. Така, по смисъла на текстовете в ЗИХУ, под „децата с определен вид и степен на увреждане”, имащи право на интеграционни добавки, трябва да се имат предвид физическите лица до навършването на 16-годишната им възраст.
 
Извършената от институцията на омбудсмана проверка показва, че до 30.09.2011 г. в различните дирекции „Социално подпомагане” в страната масово са отпускани интеграционни добавки на деца, навършили 16-годишна възраст, притежаващи валидно експертно решение. С цел уеднаквяване на практиката, от Агенцията за социално подпомагане на 30.09.2011 г. са издадени методически указания, които задължават директорите на дирекциите да прекратяват отпуснатите месечни добавки за социална интеграция на всички деца при навършването от тях на 16-годишна възраст, независимо дали са в срока на влязло в сила експертно решение и/или са в срока на социалната оценка. По този повод в препоръката си омбудсманът пише: „Важно е да отбележа, че съгласно чл. 101а от Закона за здравето във връзка с чл. 69, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност е от 1 до 3 години, в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността (степента на увреждане). С издадените методически указания на практика се оказва, че експертното решение, което е оценка за състоянието на детето, не може да се прилага и детето се лишава от така необходимата за възрастта му социална подкрепа”.