16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев представи в Народното събрание Годишния доклад за 2007 г.

На своето редовно заседание днес (17 април 2008 г.) Комисията по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание обсъди Доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г., озаглавен „Доброто управление, правата на хората и органите на властта”, представен от г- Гиньо Ганев.

Годишният доклад няма само отчетен характер, а е акт на омбудсмана, с който поставя на вниманието на Народното събрание проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк и често тревожен обществен резонанс.

Общият брой жалби и сигнали, получени от омбудсмана до 31.12.2007 г, е 6 431. В сравнение с 2006 г., се наблюдава нарастване на подадените оплаквания с 33.8%. По 71 % от постъпилите жалби проверките на омбудсмана са приключили, а по 29 % от общия им брой проверките са в ход. Най-голям брой жалби – 1 426, са постъпили от област София-град. На второ място е област Пловдив – 246, следват област Варна – 195, област Плевен – 132, област Бургас – 111, област Велико Търново – 106, област Русе – 103.

Въз основа на анализа на цялостната дейност на омбудсмана през 2007 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки, в доклада се изтъкват някои сфери, в които има подчертана необходимост от подобряване на дейността на държавните и общински органи, както и от усъвършенстване на нормативната уредба и административната практика, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите. Сред тях са, например:

Необходимостта от създаване на ефикасен национален механизъм за въвеждане в практиката на държавните и общински органи на правозащитните стандарти, установени с решенията на Европейския съд за правата на човека в Страсбург.
Необходимостта от нов подход и повишаване на ефективността на превенцията на корупцията.

Липсата на ефикасни гаранции за спазване на конституционните права на гражданите при задържането на данни от електронните комуникации в Интернет.
Проблемите, свързани с нормативно ограничаване на правото на деца на свободно придвижване – издаване на паспорти на малолетни и непълнолетни и/или разрешение за пътуване извън страната.

Неефикасните действия на общинските органи при оплаквания на гражданите от нарушения на обществения ред в населените места.

Всичко това сочи, че и през 2007 г. институцията се утвърждава като активен фактор за защитата на правата на гражданите и като действен застъпник за подобряване на административните практики.

Докладът и анализът на омбудсмана показват, че гражданите все по-ясно предявяват искания към администрацията за компетентно, справедливо и бързо разглеждане и удовлетворяване на оправдано повдигнатите от тях въпроси.

Комисията подкрепи разбирането, застъпено в доклада на омбудсмана, че най-същественото изискване на доброто управление е да се откриват и използват пътища за участие на гражданите във вземането на обществено-политическите решения.

Депутатите споделиха и констатацията, че цялата скала на управлението е в дълг към правото на хората да бъдат включвани в обсъждането, вземането и прилагането на действията и актовете на органите и техните администрации. Изискването за пълна публичност и отчетност на централната и местната власт изисква от тях да държат винаги отворени вратите си за непосредствения и активен контрол на гражданите.

След обстойна дискусия, Комисията по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание единодушно прие за сведение Отчета на омбудсмана за 2007 г.